สาธารณสุข เร่งผลิต “หมอเพื่อชนบท” เพิ่ม แก้ปัญหาขาดแคลน

    สธ. เร่งผลิต “แพทย์เพื่อชนบท” เพิ่ม แก้ปัญหาขาดแคลนหมอในพื้นที่ชนบท พร้อมเพิ่มแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวทุกเขตสุขภาพ 
       
       วันนี้ (20 ก.พ.) นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวระหว่างมอบนโยบายผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท โดยมี ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ผู้อำนวยการศูนย์แพทย์ และอาจารย์แพทย์ ประมาณ 70 คน ร่วมรับฟัง ว่า ปัจจุบันประชาชนในพื้นที่ชนบทยังขาดแคลนแพทย์ และมีแนวโน้มว่าจะขาดแคลนเพิ่มขึ้น รวมถึงปัญหาการกระจายแพทย์ที่ไม่สมดุลในเขตเมืองและเขตชนบท แพทย์ในชนบทมีอัตราการย้าย หรือลาออกมาก โดยปัจจุบันสัดส่วนแพทย์ของประเทศเท่ากับแพทย์ 1 คนต่อประชากร 2,000 คน เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว จึงต้องร่วมกันสร้างแนวคิดใหม่ในการผลิตแพทย์ ในโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท เพื่อให้สามารถอยู่ในชนบทได้นาน
       
       “การผลิตแพทย์ต้องเริ่มตั้งแต่การคัดเลือกที่ชุมชนมีส่วนร่วม การจัดการเรียนการสอนด้วยหลักสูตรที่เหมาะสมกับการทำงานในชนบท การดูแลเกื้อหนุนเมื่อจบเป็นแพทย์แล้ว ซึ่งตั้งเป้าให้ประเทศไทยมีแพทย์ต่อประชากร คือ แพทย์ 1 คนต่อประชากร 1,500 คน และเร่งผลิตแพทย์เฉพาะทางด้านเวชศาสตร์ครอบครัวให้เพียงพอ เพื่อรองรับนโยบายคลินิกหมอครอบครัวให้ครบทุกเขตสุขภาพ ซึ่งปัจจุบันรูปแบบการผลิตแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว มี 2 แบบ คือ 1. ผลิตที่ศูนย์แพทย์ศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิกด้วยตนเอง 2. ร่วมกับโรงพยาบาลชุมชนในการผลิต (In Service Training) โดยหลักสูตรที่ใช้ผลิตจะเป็นของราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว” รมว.สธ. กล่าว
       
       ด้าน นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. กล่าวว่า สธ. ได้ผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบทมาตั้งแต่ปี 2537 โดยเริ่มรับนักศึกษารุ่นแรกปีการศึกษา 2538 จำนวน 8 คน โดย รพศ.ขอนแก่น และ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งในปัจจุบันมีบัณฑิตจบจากโครงการทั้งสิ้น 16 รุ่น รวม 6,955 คน โดยมีแผนการรับนักศึกษาในปี 2560 อีกจำนวน 1,160 คน คิดเป็นร้อยละ 36.2 ของการรับนักศึกษาแพทย์ทั้งประเทศ ส่วนทางด้านผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักศึกษา 16 รุ่น พบว่า จบการศึกษา ร้อยละ 99.6 สอบผ่าน national license ทั้ง 3 ตอนของแพทยสภา ร้อยละ 99.4 และได้รับเกียรตินิยมร้อยละ 8.5 และจากการติดตามบัณฑิต พบว่า ร้อยละ 81.5 ยังคงปฏิบัติงานอยู่ในกระทรวงสาธารณสุข โดยร้อยละ 96.0 ปฏิบัติงานอยู่ในเขตสุขภาพที่เป็นภูมิลำเนา และร้อยละ 77.9 ปฏิบัติงานอยู่ในโรงพยาบาลชุมชน
       
       “ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2570 กระทรวงสาธารณสุข พร้อมแก้ปัญหาการขาดแคลนแพทย์ของประเทศ โดยมีนโยบายผลิตแพทย์เพิ่มตามโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท ดำเนินการประสานงานกับศูนย์แพทย์ศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิกของโรงพยาบาล 37 แห่ง 14 มหาวิทยาลัยและคณะแพทย์ร่วม 15 คณะ ครอบคลุม 12 เขตสุขภาพทั่วประเทศ ทำหน้าที่ผลิตแพทย์รองรับการขยายการให้บริการทางด้านการแพทย์และการสาธารณสุขของประเทศไทย” ปลัด สธ. กล่าว 

Credit  manager