ประกาศ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน)
เรื่อง การให้บริการขอดูกระดาษคำตอบในการทดสอบ
GAT/PAT ครั้งที่ 2 ประจ าปีการศึกษา 2560  

สามารถยื่นคำร้องได้ตั้งแต่วันที่ 20-22 เมษายน 2560 เวลา 9.00 - 16.00 น.

ใบคำร้อง