ด่วน ปรับเพิ่มจำนวนรับ Admissions 2560 : มศว รับเพิ่มขึ้นเยอะมาก !!

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอประกาศปรับเพิ่มจำนวนรับในระบบกลาง
Admissions ประจำปีการศึกษา 2560 ตามรายเอียดแนบท้ายประกาศ

ระเบียบการ