วันที่ 7 สิงหาคม 2560 สำนักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.) รายงานว่า จากผลสำรวจข้อมูลการทำงาน พบว่า จำนวนคนว่างงานในเดือนกรกฎาคม 2560 มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 476,000 คน หรือคิดเป็นอัตราการว่างงานอยู่ที่ 1.2% ปรับเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปีก่อนถึง 85,000 คน

          สำหรับจำนวนคนที่ว่างงานส่วนใหญ่ อยู่ในกลุ่มระดับอุดมศึกษา ซึ่งมีจำนวนคนว่างงานมากถึง 253,000 คน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันในปีก่อนกว่า 57,000 คน โดยถือว่าเป็นกลุ่มที่มีอัตราการว่างงานสูงสุดมาอย่างต่อเนื่อง รองลงมาเป็นกลุ่มที่เรียนจบระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมปลาย ประถมศึกษา และผู้ที่ไม่มีการศึกษาและต่ำกว่าประถมศึกษา ตามลำดับ

          ทั้งนี้ สสช. ได้ทำการสำรวจข้อมูลจากกลุ่มผู้ที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป จำนวน 55.98 ล้านคน ประกอบด้วย 1. กลุ่มคนที่อยู่ในกำลังแรงงาน หรือผู้ที่พร้อมจะทำงาน จำนวนทั้งสิ้น 38.5 ล้านคน แบ่งเป็นผู้ที่มีงานทำ 37.98 ล้านคน, ผู้ว่างงาน 476,000 คน และผู้ที่ทำงานตามฤดูกาล 48,600 คน 2. กลุ่มคนที่อยู่นอกกำลังแรงงาน หรือผู้ไม่พร้อมทำงาน จำนวนทั้งสิ้น 17.48 ล้านคน ได้แก่ กลุ่มแม่บ้าน นักเรียน และคนชรา