มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 รอบที่ 1 การรับด้วย Portfolio

โดยไม่มีการสอบข้อเขียน ครั้งที่ 1/1 จำนวน 1,825 คน

เปิดรับสมัคร 2-20 ตุลาคม 2560

ระเบียบการ

เอกสารแนบ สายสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

เอกสาแนบ สายวิทย์และสุขศาสตร์

เว็บไซคต์หลัก