มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 รอบที่ 1 Portfolio โดยวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนมีโอกาสเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาและผลิตนักวิชาการ และนักวิชาชีพชั้นสูง เพื่อไปประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด  

โดยพิจารณาคัดเลือกจาก
แฟ้มสะสมผลงาน ความสามารถพิเศษ การทดสอบศักยภาพของผู้สมัคร เกรดเฉลี่ยสะสม การสอบสัมภาษณ์ และอื่นๆตามที่คณะกำหนด

เปิดรับสมัคร 2-12 ตุลาคม 2560

ระเบียบการ

เว็บไซคต์หลัก