โครงการระบบรับตรง 17 จังหวัดภาคเหนือ (15 - 30 มี.ค. 61) เปิดรับสมัคร สมัครคลิกที่นี่ 

โครงการรับนิสิตหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (15 - 30 มี.ค. 61) เปิดรับสมัคร สมัครคลิกที่นี่ 

โครงการ Young Creative (2 ต.ค. - 10 พ.ย. 60) เปิดรับสมัคร สมัครคลิกที่นี่ 

โครงการผลิตบุคลากรทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ (2 ต.ค. - 10 พ.ย. 60) เปิดรับสมัคร สมัครคลิกที่นี่ 

โครงการส่งเสริมนักวิทยาศาสตร์การกีฬารุ่นใหม่ (2 ต.ค. - 10 พ.ย. 60) เปิดรับสมัคร สมัครคลิกที่นี่ 

โครงการสอบคัดเลือกผู้มีความสามารถด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ (2 ต.ค. - 10 พ.ย. 60) เปิดรับสมัคร สมัครคลิกที่นี่ 

โครงการทายาทธุรกิจอาหารและสินค้าเกษตร (2 ต.ค. - 10 พ.ย. 60) เปิดรับสมัคร สมัครคลิกที่นี่ 

โครงการบ่มเพาะและพัฒนาอาชีพด้าน ICT (2 ต.ค. - 10 พ.ย. 60) เปิดรับสมัคร สมัครคลิกที่นี่