คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2561 จำนวน 60 แบ่งจำนวนการรับเป็น 4 รอบ

จำนวนการรับเข้าศึกษา
รอบที่ 1 โครงการเพชรจุฬาภรณ์ ( Portfolio) 10 คน
รอบที่ 2 โครงการปณิฤธารจุฬาภรณ์ การรับแบบโควตา 20 คน
รอบที่ 3 โครงการศรัทธาจุฬาภรณ์ การรับตรงร่วมกัน 25 คน
รอบที่ 4  แอดมิชชั่นกลาง 5 คน

คุณสมบัติเฉพาะ
+ ความสูงไม่น้อยกว่า 150 เซนติเมตร์ ดัชนีมวลกาย ไม่ควรเกิน 27

ระเบียบการ

เว็บไซคต์หลัก