มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เปิดรับสมัครผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้ายในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าหรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี 4 ปี หรือหลักสูตร 5 ปี ประจำปีการศึกษา 2561 ประเภทการรับด้วย Portfolio (รอบ 1)

เปิดรับสมัคร 1 ตุลาคม ถึง 30 พฤศจิกายน 2560

ระเบียบการ

เว็บไซคต์หลัก