ในปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์รับนิสิตใหม่ตามโครงการ TCAS
รอบที่ 1 การรับด้วย Portfolio เกณฑ์การรับสมัคร และเกณฑ์การคัดเลือก 

รอบที่ 1/1 จำนวน 10 โครงการ  รอบที่ 1/2 จำนวน 5 โครงการ

รอบที่ 1/1 การรับด้วย Portfolio (ช่วงที่หนึ่ง) กำหนดการ จำนวนรับ วิทยาเขต
1 ช้างเผือก ระเบียบการ 10 – 30 ต.ค. 60 271 บางเขน
2 นักกีฬาทีมชาติและเยาวชนทีมชาติ ระเบียบการ 10 – 30 ต.ค. 60 134 ทุกวิทยาเขต
3 เรียนล่วงหน้า  24 – 31 ต.ค. 60 351 ทุกวิทยาเขต
4 ส่งเสริมเด็กดีมีคุณธรรมเข้าศึกษาต่อ มก. ระเบียบการ 1 – 31 ต.ค. 60 163 กำแพงแสน
5 ก้าวสู่เคยู เรียนรู้ล่วงหน้า (KU Connect) ระเบียบการ 1 – 31 ต.ค. 60 81 กำแพงแสน
6 สนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน (วมว.) ระเบียบการ 1 – 31 ต.ค. 60 23 กำแพงแสน
7 ส่งเสริมนักเรียนที่มีคุณธรรมและจริยธรรม  1 – 31 ต.ค. 60 163 ศรีราชา
8 ความรู้คู่คุณธรรมสร้างผู้นำเยาวชน  1 – 31 ต.ค. 60 81 ศรีราชา
9 โควตาพิเศษคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ  1 – 31 ต.ค. 60 23 ศรีราชา
10 ขยายโอกาสทางการศึกษา ระเบียบการ 1 ต.ค. - 17 พ.ย.  1,089 สกลนคร
11 โครงการโอลิมปิกวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ อ่านรายละเอียด 2 - 27  ต.ค. 60   บางเขน

 

รอบที่ 1/2 การรับด้วย Portfolio (ช่วงที่สอง) กำหนดการ จำนวนรับ วิทยาเขต
1 หลักสูตรนานาชาติ/ภาคภาษาอังกฤษ ระเบียบการ 22 ธ.ค. 60 – 12 ม.ค. 61 318 บางเขน
2 ส่งเสริมเด็กดีมีคุณธรรมเข้าศึกษาต่อ มก.  23 ธ.ค. 60 – 30 ม.ค. 61 163 กำแพงแสน
3 ก้าวสู่เคยู เรียนรู้ล่วงหน้า (KU Connect)  23 ธ.ค. 60 – 30 ม.ค. 61 81 กำแพงแสน
4 สนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน (วมว.) 23 ธ.ค. 60 – 30 ม.ค. 61 23 กำแพงแสน
5 ขยายโอกาสทางการศึกษา  22 ธ.ค. 60 – 28 ก.พ. 61 1,089 สกลนคร