มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปืดรับสมัครนักศึกษาใหม่
ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561

รอบที่ 1/1 มี 3 โครงการ รอบที่ 1/2  มีทั้งหมด 12 โครงการ

รอบที่ 1

รอบที่ 1/2