ขยายวันรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2561


โควตากลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษ  ขยายเวลารับสมัครถึง 8 ตุลาคม 2560
โควตาพื้นที่ ขยายเวลารับสมัครถึง 31 ตุลาคม 2560
โควตาส่งเสริมผู้มีคุณธรรมจริยธรรมฯ ขยายเวลารับสมัครถึง 8 ตุลาคม 2560

 

เว็บไซคต์หลัก