คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
จะเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
ประจำปีการศึกษา 2561 รอบพอร์ตฟอลิโอ (Portfolio) 

ระหว่างวันที่ 2 ตุลาคม - 12 พฤศจิกายน 2560

ระเบียบการ

เว็บไซคต์หลัก