สอบตรงมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย คณะพยาบาล การบิน เภสัช สาธารณสุข 11 พ.ย.60  
หลักสูตรดี มีคุณภาพ สาขาขาดแคลน จบมารายได้ดี มีงานทำแน่นอน อาจารย์เก่งมีชื่อเสียง        

   

+คณะการบิน สาขาวิชาบริหารกิจการการบิน หลักสูตรวิทยาศาสตร์ (วท.บ)

   คณะ Hot ปัง ดังเวอร์ หลักสูตรวิทยาศาสตร์การบินแห่งเดียวในประเทศไทย ที่เรียนครอบคลุมทั้งภาคพื้นดินและภาคอากาศ ครอบคลุมทุกศาสตร์การเรียนด้านการบิน ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก ติดอันดับ 1 ใน 3 ที่อยู่ในระดับคุณภาพดี จากสถาบันที่เปิดสอนเกี่ยวกับการบินทั้งหมด 28 แห่งทั่วประเทศ (web ไทยรัฐออนไลน์ วันที่ 19 มี.ค.59) หลักสูตรได้รับรองมาตรฐานสากลในระดับนานาชาติ สอดคล้องกับกฏระเบียบ  ข้อบังคับ ข้อแนะนำขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ ICAO หลักสูตรเน้นทฤษฏีและปฏิบัติ มีห้องปฏิบัติการจำลองด้านการบิน เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติจริง มีเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการหลายแห่ง  เสริมทักษะภาษาต่างประเทศทั้งภาษาอังกฤษและภาษาที่สาม เพื่อให้สามารถทำงานในด้านอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ มีโครงการศึกษาภาษาและวัฒนธรรม กับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ.ประสานแหล่งฝึกงานให้นักศึกษา ได้ฝึกงานกับแหล่งฝึกงานที่มีชื่อเสียง

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังจบการศึกษา 1. นักบิน       2 .ผู้ควบคุมจราจรทางอากาศ (ATC)     3. ฝ่ายอำนวยการบิน (Flight dispatcher)        4. ผู้ควบคุมน้ำหนักและจัดระวางบรรทุก (Load control)  5. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขนส่งสินค้าทางอากาศ/เจ้าหน้าที่แผนกคลังสินค้าทางอากาศ (Air Cargo)  6. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสนามบิน     7. เจ้าหน้าที่แผนกสำรองที่นั่ง/บริการลูกค้า/ชิปปิ้งสายการบิน  8.เจ้าหน้าที่ในองค์กรและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุระกิจสายการบิน อาทิเช่น การท่าอากาศยานไทย      กรมศุลกากร กรมการบินพลเรือน สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง 9.อาจารย์สถาบันการศึกษา/วิทยากรบรรยาย 10.พนักงานบริการและต้อนรับบนเครื่องบิน/เจ้าหน้าที่บริการและต้อนรับภาคพื้นดิน  11.อาชีพอื่นๆที่เกี่ยวข้องในฝ่ายปฏิบัติการบิน (Flight Operations) ตั้งแต่ฝ่ายบริหารจนถึงธุรการ

ค่าเทอม 40,000 บาท/เทอม รวมค่าชุดและอุปกรณ์เครื่องแต่งกาย ค่าสมัครสอบ 300 บาท มีทั้งภาคปกติและ ภาคพิเศษเรียนวันอาทิตย์วันเดียว สอบ 11 พ.ย.60

+คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตร 2 ภาษา

มีเครือข่ายความร่วมมือกับ รพ.มากมาย  เป็นแหล่งฝึกงานและทำงาน  ผู้สำเร็จการศึกษาทุกคน ได้รับการคัดเลือกเข้าทำงานในสถานพยาบาลภายในไม่เกิน 1 เดือน สอบตรง 11-12 พ.ย.60 คุณสมบัติ รับทั้ง ช.และญ สายวิทย์- คณิต ญ.สูง 155ขึ้นไป ช.สูง 165 ขึ้น น้ำหนักส่วนสูงมีความสัมพันธ์กัน ค่าเทอม 75,000 บาท/เทอม รวมค่าชุดและอุปกรณ์เครื่องแต่งกาย ฟรี ค่าสมัคร 500 บาท

+ คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 1 ปี (PN)

เรียนในคณะพยาบาล เรียนใน  มหาวิทยาลัย เรียนจบมีพิธีรับหมวก ประดับเข็ม มีเครือข่ายความร่วมมือกับ รพ.รัฐและเอกชน หลายแห่ง   จบมาได้รับการคัดเลือกเข้าทำงานใน รพ.ภายในเวลา 1 เดือน

สอบ 25 พ.ย.60 ค่าสมัคร 500 บาท คุณสมบัติ จบการศึกษาระดับชั้น ม.6 ปวช.ปวส.หรือเทียบเท่าทุกสายการเรียน เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2 ญ.สูง 150 cm ขึ้นไปป ผู้ชายสูง 160 cm ขึ้นไป น้ำหนักส่วนสูงสัมพันธ์กัน ค่าสมัคร 5oo บาท ค่าเทอม 37,500 บาท เทอม (1 ปี มี 2 เทอม) ค่าชุด 8,000 บาท สอบเดือน 25 พ.ย 60                                                             

+คณะสาธารณสุขศาสตร์

เป็นกลุ่มวิชชีพสาขาขาดแคลน เป็นที่ต้องการของชุมชน ค่าใช้จ่าย 45,000 บาท/ เทอม รวมค่าชุด

สอบ 11 พ.ย.60 รับสายวิทย์-คณิต เท่านั้น เปิดสอน น.ศ.ได้งานทำทันทีทุกคนเมื่อจบ
สาขาสาธารณสุขชุมชน จบมาเป็น นักวิชาการสาธารณสุข นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ ใน รพ.หรืองานสุขภาพทั้งภาครัฐบาลและเอกชน หมออนามัย เป็นต้น
สาขาอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จบมาเป็น นักวิเคราะห์ผลกระทบและให้คำปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษ นักสุขาภิบาลเป็นต้น เจ้าหน้าที่และนักวิชาการสิ่งแวดล้อม
สาขาอาชีวอนามัยและความปลอภัย  สามารถประกอบอาชีพ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ (ได้ใบ จป.เลย) นักอาชีวอนามัยและความปลอดภัย นักสุขศาสตร์อุตสาหกรรมเป็นต้น                                                                                                                 

+คณะเภสัชศาสตร์ หลักสูตร 6 ปี

หลักสูตรได้รับการรับรองจากสภาเภสัช เป็นอาชีพที่ขาดแคลนอย่างยิ่งทั้งในไทยและภูมิภาคอาเซียน มี 2 สาขา สาขาบริบาลเภสัชกรรมและเภสัชอุตสาหการ รศ.ภญ.ปภาวดี  คล่องพิพรยาพงษ์ คณบดี ได้รับรางวัลเหรียญทองเกียรติยศระดับนานาชาติ ปี 2017 ในงาน 45th 4International   Exhibition of Invention of Geneva สมาพันธรัฐสวิส  จากผลการวิจัย เรื่อง ศักยยภาพ ของน้ำมันรำข้าวในการเสริมการรักษามะเร็ง

สอบตรงวันที่ 11 พ.ย.60 ค่าสมัคร 500 บาท รับสายวิทย์-คณิต เกรดเฉลี่ย 2.5 ขึ้นไป

+คณะเภสัชศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตร์เวชสำอางค์ฯ

เน้นเรื่องผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางค์ และเรียนรู้ทักษะในการเตรียมผลิตภัณฑ์สุขภาพ เช่น อาหารเสริมและผลิตภัณฑ์สุขภาพ สามารถพัฒนาสูตร ตำหรับได้ สอนโดยอาจารย์ที่มีชื่อเสียง  มีแหล่งให้นักศึกษาฝึกภาคปฏิบัติมากมาย สาขาขาดแคลน  ค่าใช้จ่าย 60,000 บาท/เทอม รวมค่าชุดตลอดหลักสูตร สามารถประกอบอาชีพ นักวิจัยคิดค้นสูตรตำรับ ผู้ให้คำปรึกษาด้านการผลิตเครื่องสำอางตามโรงพยาบาล แผนกผิวหนังและศัลยกรรม และศูนย์ความงามต่าง ๆ  นักควบคุมผลิตเครื่องสำอางค์ อาหารเสริม ผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องสำอางและอาหารเสริม เชี่ยวชาญด้านการประเมินผิว ผู้เชี่ยวชาญสารสกัดจากธรรมชาติ คุณสมบัติรับ ม,6 สายวิทย์-คณิต เกรดเฉลี่ย 2.2 ขึ้นไป ค่าสมัคร 500 บาท สอบ 11 พ.ย. 60

สนใจสอบถามรายละเอียด และสมัครสอบได้ที่ผู้รับผิดชอบโครงการ
อ.ปู เบอร์โทร และ ID Line : 0945692145                  

 FB: Kanyavee Saipho    เพจ : สมัครเรียน อ.ปู มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ทุกคณะไม่ตัดสิทธิ์แอดมิชชั่น