มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561  โครงการทุนประกายเพชร จำนวน 10 ทุน เรียนฟรีตลอดหลักสูตร มีค่าใช้จ่ายรายเดือน ให้ 6500 บาทต่อเดือน !! สมัครด่วนเปิดรับสมัคร 10 ตุลาคม ถึง  วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2560

ทุนการศึกษาที่มอบให้แก่นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทั่วประเทศที่มีความสามารถโดดเด่น ทั้งทางด้านวิชาการ ด้านกิจการในระดับชาติ และมีความประพฤติดี โดยเปิดโอกาสให้เยาวชนเหล่านี้ ได้ศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา เพื่อพัฒนาคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ จำนวน 10 ทุน

เงื่อนไขทุน

  1. ทุกคณะและสาขาวิชา ยกเว้น การสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ และหลักสูตรภาคพิเศษ
  2. ได้รับการยกเว้นค่าเล่าเรียน ค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าประกันอุบัติเหตุ ตามหลักสูตร
  3. สนับสนุนค่าใช้จ่ายรายเดือน เป็นจำนวนเงินเดือนละ 6,500 บาท
  4. สนับสนุนค่าอุปกรณ์การเรียน เป็นจำนวนเงินปีละ 5,000 บาท
  5. ผลการเรียนขณะที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ต้องมีคะแนนเฉลี่ยทุกภาคการศึกษาไม่ต่ำกว่า 3.00 และสอบผ่านทุกวิชา

เว็บไซคต์หลัก