มหาวิทยาลัยพะเยา ดำเนินการรับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับปริญญาตรี โครงการรับตรง 10% ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2561 ให้แก่นักเรียนที่กำลังศึกษาในชั้น ม.6 ใน 76 สาขาวิชา รวม 1,677 คน 

เปิดรับสมัคร 22 ธันวาคม ถึง 15 มกราคม 2561

โรงเรียนพิจารณาคัดเลือกนักเรียนจำนวน 10% จากจำนวนนักเรียน ม.6 ทั้งหมด 

ระเบียบการ

เว็บไซคต์หลัก