มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตร
เทคนิคการแพทย์ สอนแบบสองภาษา (Bilingual Program)
ภายใต้การรับสมัครนักศึกษาประเภทรับตรงทั่วประเทศด้วย Portfolio ประจำปีการศึกษา 2561
ตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ผ่าน http://entry.wu.ac.th

โดยรับนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
(รับเฉพาะนักเรียนที่เรียนแผนการเรียนวิทย์ - คณิต เท่านั้น)
ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ รับจำนวน 30 คนเท่านั้น 

ระเบียบการ

เว็บไซคต์หลัก