มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจะดำเนินการเปิดระบบรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา
ในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โควตาขยายโอกาสทางการศึกษาประจำปีการศึกษา 2561
เปิดรับสมัครใน 9 คณะรวม 3,350 คน

 รับสมัคร 25 ธันวาคม 2560 - 31 มกราคม 2561

ระเบียบการ

เว็บไซคต์หลัก