มฟล.เผยจัดสร้าง รพ.ศูนย์การแพทย์ฯ คืบหน้าแล้ว 85% คาดเสร็จสิ้น ส.ค. 61 ทดลองเปิดดำเนินการ ต.ค. 61 รองรับการเรียนการสอน

รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) กล่าวถึงความคืบหน้าในการจัดสร้างโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ว่า ตามที่สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มฟล. ได้รับการอนุมัติให้จัดตั้งโดยสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2555 ได้รับการรับรองหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต จากแพทยสภา เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2556 และทำการเปิดรับนักศึกษารุ่นแรกในปีการศึกษา 2556 จากนั้นมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจึงได้ดำเนินการจัดสร้างโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ เพื่อเป็นแหล่งฝึกอบรมและฝึกปฏิบัติ สำหรับนักศึกษาแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ในทุกระดับ โดยขณะนี้การดำเนินการเตรียมการด้านต่างๆ ได้มีความคืบหน้าเป็นลำดับ คือด้านการเรียนการสอน ปัจจุบันนักศึกษาแพทย์รุ่นแรกได้ศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 5 แล้ว ซึ่งเบื้องต้นมหาวิทยาลัยทำการสอนชั้นพรีคลินิกในชั้นปี 1 - 3 ส่วนชั้นปี 4 - 6 นั้น มีข้อตกลงกับทางกรุงเทพมหานครในการส่งนักศึกษาแพทย์ไปศึกษาและฝึกปฏิบัติในชั้นคลินิก ที่โรงพยาบาลกลาง และโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ของกรุงเทพมหานคร

"ทั้งนี้เมื่อโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ของมหาวิทยาลัยดำเนินการจัดสร้างแล้วเสร็จและเปิดดำเนินการโดยสมบูรณ์แล้ว นักศึกษาแพทย์ชั้นคลินิกจะได้มาศึกษาและฝึกปฏิบัติ ณ โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ ที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย สำหรับด้านการก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลคืบหน้าแล้วกว่าร้อยละ 85 คาดจะแล้วเสร็จในเดือนสิงหาคม 2561 และทดลองเปิดดำเนินการเบื้องต้นราวเดือนตุลาคม 2561 เป็นโรงพยาบาลขนาด 400 เตียง ที่สามารถบำบัดรักษา วิจัย โรคในสาขาต่างๆ โดยครบถ้วน ของการบริการทางสาธารณสุขของภาคเหนืออีกแห่งหนึ่ง" รศ.ดร.วันชัย กล่าว

รศ.ดร.วันชัย กล่าวว่า ในส่วนของอาคารโรงพยาบาลมีมูลค่าประมาณ 2,800 ล้านบาท และค่าตกแต่งภายในอีก 250 ล้าน คาดว่า โรงพยาบาลแห่งนี้ต้องการเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์เป็นเงินอีกไม่น้อยกว่า 1,200 ล้านบาท จึงจะเป็นโรงเรียนแพทย์ที่สมบูรณ์ได้ ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ขอรับการจัดสรร ในการจัดหาครุภัณฑ์ทางการแพทย์ไปยังสำนักงบประมาณไปตามลำดับแล้ว แต่คาดว่าไม่เพียงพอหรือได้รับการจัดสรรงบประมาณในเร็ววัน ดังนั้นหากจะดำเนินการปฏิบัติภารกิจของการเป็นโรงเรียนแพทย์และการให้บริการทางการแพทย์แก่พี่น้องประชาชนโดยสมบูรณ์แล้ว ยังต้องการการสนับสนุนหรือบริจาคเพื่อการจัดหาครุภัณฑ์ทางการแพทย์อีกเป็นจำนวนมาก ซึ่งผู้ที่บริจาคให้กับโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ นอกจากจะเป็นการทำประโยชน์ให้กับผู้ป่วย ก็ยังได้รับสิทธิพิเศษต่างๆ ในการได้รับการรักษาพยาบาล ณ โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์แห่งนี้ด้วย 

รศ.ดร.วันชัย กล่าวว่า นอกจากโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์แห่งนี้แล้ว ในบริเวณศูนย์การแพทย์ยังประกอบไปด้วยสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ พยาบาลศาสตร์ ศูนย์บริการสุขภาพแบบครบวงจรแห่งภาคเหนือและอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง คาดว่าการดำเนินการของศูนย์การแพทย์โดยรวมจะเสร็จสิ้นสมบูรณ์ในปี 2565 อย่างไรก็ตามด้วยความเป็นโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ของโรงเรียนแพทย์แห่งใหม่ของประเทศ จึงต้องการบุคลากรร่วมโครงการ โดยเฉพาะแพทย์และพยาบาลในสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้องอยู่อีกจำนวนมาก ดังนั้นแพทย์พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ที่สนใจร่วมโครงการสามารถติดต่อสมัครเข้าเป็นพนักงานได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

Credit  mgronline