โรงเรียนจิตรลดา จัดตั้งขึ้นโดยพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ต่อมาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นองค์บริหาร โดยมีท่านผู้หญิงอังกาบ บุณยัษฐิติ ผู้จัดการและผู้อำนวยการโรงเรียนจิตรลดา เป็นผู้รับสนองพระราโชบายมาบริหารและดำเนินการ ต่อมาเมื่อปี 2557 โรงเรียนจิตรลดาได้เปิดการเรียนการสอนในสายวิชาชีพเพิ่มขึ้น โดยใช้ชื่อว่า “วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา” ตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ในการขยายโอกาสทางการศึกษา จากระดับภาคบังคับ คือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ที่นำหลักสูตรการอาชีวศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการมาพัฒนา เพิ่มเนื้อหาการเรียนรู้ในรูปแบบโรงงานในโรงเรียน คือ สถานประกอบการ และต่อยอดขึ้นมาเป็นภาคอุดมศึกษาในระดับปริญญาตรี เปิดสอนทั้งหมด 2 คณะ 5 สาขาวิชา ดังนี้
       
        1.คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม        
        -เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
        -เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง       
        2.คณะบริหารธุรกิจ 
        -บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการตลาด
        -บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
        -บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาธุรกิจอาหาร


       
        สำหรับค่าใช้จ่ายแต่ละหลักสูตรของวิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา จะแบ่งเป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษาต่อภาคเรียน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาไฟฟ้ากำลัง แบบเหมาจ่ายประมาณ 31,500 บาท และคณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด สาขาธุรกิจอาหาร สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ แบบเหมาจ่ายจะอยู่ที่ประมาณ 29,500 บาท ที่สำคัญคือสมเด็จพระเทพฯ มีพระมหากรุณาธิคุณให้นักศึกษาทุกคนได้เรียนภาษาที่ 3 โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เช่น ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาฝรั่งเศส เป็นต้น และเมื่อเรียนจบแล้วจะสามารถเข้าทำงานในสถานประกอบการได้นั่นเอง. 

สมัครด่วนถึง 30 มกราคม 2561

ระเบียบการ

เว็บไซคต์หลัก

 

............................................

 

สำหรับข้อมูลด้านอื่นๆ วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา ที่ระเบียบการการไม่ได้บอกแต่ UniGang จะบอกเอง อิอิ
- คณะอาจารย์ คุณภาพสูงแน่นอนครับ อาจารย์สายเทคโนโลยีจะมาจาก 3 พระจอม /   คณะบริหาร ก็มาจากสถาบันรัฐบาลชื่อดังทั้งนั้นครับ
- ผมว่าผู้ปกครอง คงชอบที่นี่มาก เพราะที่นี่จะสอนเรื่องมารยาทด้วย เรียนในเขตสํานักพระราชวัง สนามเสือป่า มารยาทเคร่งนิดนึง >. <
- การเรียนการสอนที่นี่บอกว่าได้เลยว่าเรียนจบสามารถทำงานได้จริง เพราะมีการฝึกงานจากบริษัทชั้นนำของประเทศ จากตอนนี้ที่ได้ทำข้อตกลงการร่วมมี ก็มี 

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ,กลุ่มบริษัทล็อกซเล่ย์ ,บริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) , บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)  บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน) 

บริษัทชั้นนำ มีความเห็นสอดคล้องกับแนวความคิดดังกล่าวโดยให้การสนับสนุนรับนักศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดาเข้าฝึกปฏิบัติงาน ทำให้มั่นใจได้ว่านักศึกษาจะเป็นบัณฑิตมืออาชีพที่พร้อมทำงานได้จริง ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาองค์กร สังคม ประเทศชาติต่อไป ดังพระราโชบายของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นายกสภาวิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา

สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำประเทศไทย แสดงเจตจำนงที่จะให้การสนับสนุนทางด้านการศึกษากับโรงเรียนจิตรลดา โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นองค์บริหาร และได้มีพิธีลงนามความร่วมมือทางด้านการศึกษา

- จะเห็นได้ว่า บริษัทชั้นนำของประเทศ สนองพระราโชบายของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทางด้านการศึกษา เพื่อพัฒนานิสิตให้มีคุณภาพ ในอนาคตน่าจะมีอีกหลายบริษัทสนับสนุนด้านการศึกษาแก่วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรดา

- อาจารย์หลายท่านที่เคยสอน สมเด็จพระเทพฯ  ก็มาสอนที่วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดานะครับ

- อาคารเรียน เป็นอาคารสร้างใหม่เพ่งเสร็จไปหมาดๆ