มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่
ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 รอบที่ 2 การรับระบบโควตา

เปิดรับสมัคร 15-30 มกราคม 2561

ประกาศ เรื่อง สาขาวิชาที่ยกเลิกการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) ปีการศึกษา 2561 (ครั้งที่ 2) ดาวน์โหลด

  • ประกาศรับสมัคร รอบที่ 2 โครงการ ศอ.บต. คณะประมง ดาวน์โหลด
  • ประกาศรับสมัคร รอบที่ 2 โครงการรับผู้มีความสามารถทางด้านศิลปวัฒนธรรม ดาวน์โหลด
  • ประกาศรับสมัคร รอบที่ 2 โครงการเด็กไทยสู่สากล ดาวน์โหลด
  • ประกาศรับสมัคร รอบที่ 2 โครงการลูกพระพิรุณ ดาวน์โหลด
  • ประกาศรับสมัคร รอบที่ 2 โครงการเพชรนนทรี (ข้อมูล ณ วันที่ 4 ธ.ค. 60) ดาวน์โหลด
  • ประกาศรับสมัคร รอบที่ 2 โครงการเมล็ดพันธุ์สู่ศาสตร์แห่งแผ่นดิน ดาวน์โหลด
  • ประกาศรับสมัคร รอบที่ 2 โครงการโควตาพิเศษ 30 จังหวัด ดาวน์โหลด
  • ประกาศรับสมัคร รอบที่ 2 โครงการรับนักเรียนดีเด่นจากโรงเรียนสาธิตฯ ดาวน์โหลด
  • ประกาศรับสมัคร รอบที่ 2 โครงการรับผู้มีความสามารถทางกีฬาดีเด่นฯ ดาวน์โหลด

เว็บไซคต์หลัก