การรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีการศึกษา 2561 รอบที่ 2 โควตาพื้นที่จังหวัดนครชัยบุรินทร์ ประกอบด้วยจังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์

เปิดรับสมัคร 14 ก.พ. – 22 มี.ค. 61

ระเบียบการ

เว็บไซคต์หลัก