การรับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับปริญญาตรี โครงการเพาะพันธุ์ปัญญาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจําปีการศึกษา 2561

  เปิดรับสมัครถึง 28 กุมภาพันธ์ 2561

ระเบียบการ

เว็บไซคต์หลัก