มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาหลักสูตรนานาชาติ ประเภทรับตรงทั่วประเทศด้วย Portfolio ประจำปีการศึกษา 2561 สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ผ่านทางเว็บไซต์ http://entry.wu.ac.th (ค่าธรรมเนียมการสมัคร 300 บาท) โดยเปิดรับสมัคร จำนวน 3 หลักสูตร 100 คน คือ

หลักสูตร จำนวนรับสมัคร
หลักสูตรวิศวกรรมนวัตกรรมดิจิทัล 30 คน
หลักสูตรกิจการสาธารณะ 40 คน
หลักสูตรวิเคราะห์โลจิสติกส์และการจัดการซับพลายเชน 30 คน

เปิดรับสมัคร 12 - 28 กุมภาพันธ์ 2561

ระเบียบการ

เว็บไซคต์หลัก