มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่
ระดับปริญญาตรี รอบที่ 2 ประเภทการรับแบบโควตา ประจำปีการศึกษา 2561

เปิดรับสมัครตั้งแต่ 19 กุมภาพันธ์ ถึง 30 มีนาคม 2561

ระเบียบการ

เว็บไซคต์หลัก