เมื่อวันที่ 7 มีนาคม ศูนย์สื่อสารองค์กร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แจ้งว่า ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัย ประจำปี 2018 ของ QS World University Rankings เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ปรากฎว่า จุฬาฯ เป็นมหาวิทยาลัยอันดับ 1 ของไทย โดยอยู่ในอันดับนี้เป็นเวลา 5 ปีต่อเนื่องกันมาแล้ว (ปี ค.ศ.2014-2018) และอยู่ในอันดับที่ 245 ของโลก ขยับอันดับดีขึ้นจากปีที่แล้วที่อยู่อันดับที่ 252

สำหรับมหาวิทยาลัยชั้นนำอื่นๆ ในไทย ที่ได้รับการจัดอันดับในระดับโลกมีดังนี้ มหาวิทยาลัยมหิดล (มม.) อันดับที่ 334 ของโลก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.) อันดับที่ 551-600 ของโลก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) อันดับที่ 601- 605 ของโลก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) อันดับที่ 751-800 ของโลก และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) อยู่ในอันดับที่ 801-1,000 ของโลก ตามลำดับ

ขณะเดียวกัน ในการจัดอันดับสำหรับระดับภูมิภาค (QS World University Rankings by Region 2018) ได้จัดให้จุฬาฯ เป็นมหาวิทยาลัยอันดับ 1 ของไทยเป็นเวลา 2 ปีติดต่อกัน (ปี ค.ศ.2017-2018) และอยู่ในอันดับที่ 50 ของเอเชีย โดยมหาวิทยาลัยชั้นนำอื่นๆ ของไทยที่ได้รับการจัดอันดับมีดังนี้ มม.อันดับที่ 58 ของเอเชีย มธ.อันดับที่ 97 ของเอเชีย มช.อันดับที่ 112 ของเอเชีย มก.อันดับที่ 149 ของเอเชีย มจธ.อันดับที่ 171 ของเอเชีย มข.อันดับที่ 178 ของเอเชีย และ ม.อ.อันดับที่ 188 ของเอเชีย ตามลำดับ

สำหรับมหาวิทยาลัยที่ติดอันดับต้นๆ ของโลก ได้แก่ อันดับ 1 สถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์ (MIT) อันดับ 2 มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด และอันดับ 3 มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยจากสหรัฐอเมริกาทั้งหมด สำหรับมหาวิทยาลัยที่ติดอันดับ 1 และอันดับ 2 ของเอเชีย เป็น 2 มหาวิทยาลัยหลักในประเทศสิงคโปร์ ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยาง (NTU) และมหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ (NUS) ซึ่งติดอันดับ 11 และ 15 ของโลก ตามลำดับ ส่วนมหาวิทยาลัยอันดับที่ 3 ของเอเชีย ได้แก่ Tsinghua University จากสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งติดอันดับที่ 25 ของโลก

ทั้งนี้ ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยแยกตามสาขาวิชา จากการประเมินของ QS World University Rankings by Subject 2018 ปรากฏว่า จุฬาฯ ติดอันดับ 150 ของโลก จำนวน 2 สาขาวิชา ได้แก่ วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี (Engineering & Technology) และสังคมศาสตร์และการบริหารจัดการ (Social Sciences & Management) นอกจากนี้ จุฬาฯ ยังติดอันดับ 200 ของโลก ในสาขาวิชาศิลปศาสตร์และมนุษยศาสตร์ (Arts & Humanities) ติดอันดับ 250 ของโลก ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและชีวการแพทย์ (Life Sciences & Medicine) และติดอันดับ 300 ของโลก ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ (Natural Sciences)

ภาพรวมของสาขาวิชา จุฬาฯ ได้รับการจัดอันดับดีขึ้น 3 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาสังคมศาสตร์และการบริหารจัดการ ติดอันดับที่ 139 ดีขึ้นกว่าปีที่แล้วที่ได้อันดับ 159 สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี อันดับที่ 140 ซึ่งปีที่ผ่านมาได้อันดับที่ 147 และสาขาวิชาศิลปศาสตร์และมนุษยศาสตร์ อันดับที่ 197 ขยับดีขึ้นจากปีที่ผ่านมา ที่ได้อันดับที่ 210 ขณะที่สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและชีวการแพทย์ ตกจากอันดับที่ 203 มาอยู่อันดับที่ 215 และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ ตกจากอันดับที่ 256 มาอยู่อันดับที่ 266