มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตร
ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2561 จำนวน 100 คน

เปิดรับสมัคร 5 ก.พ. ถึง 4 พ.ค. 61
 

ระเบียบการ

เว็บไซคต์หลัก