สทศ. เลื่อนประกาศผล GAT/PAT,วิชาสามัญเ เร็วขึ้น O-NET ม.6 พร้อมประกาศผล 31 มี.ค. นี้

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ สทศ. ประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดการประกาศผล
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขันพื้นฐาน O-NET, GAT/PAT และ วิชาสามัญ 9 วิชา

O-NET ชั้น ม.6 ประกาศผล 31 มีนาคม 2561
GAT/PAT ประกาศผล 2 เมษายน 2561
วิชาสามัญ 9 วิชา ประกาศผล 8 เมษายน 2561