มาแล้ว ประกาศผลวิชาสามัญ 9 วิชา พร้อมช่วงคะแนนสอบ

ประกาศผลสอบวิชาสามัญ 9 วิชา ปีการศึกษา 2561 พร้อม 

จำนวนและร้อยละของนักเรียนตามช่วงคะแนนผลการสอบวิชาสามัญ 9 วิชา ปีการศึกษา 2561