เป็นการจำลองข้อสอบโดยใช้ระดับความยาก-ง่าย เดียวกับข้อสอบ O-NET ครบทั้ง 5 กลุ่มสาระ ได้แก่
 
- Speaking
- Reading
- Writing
- Vocabulary
- Error Identification
 
เขาไปทดสอบความสามารถกันได้ที่  http://www.unigang.com/exam