น้องที่จะสอบตรง มศว มธ ก็ใช้ได้ เพราะ เป็นข้อสอบแนวเดียวกันกับ ความถนัดทางการเรียนนะครับ

เช่น อนุกรม วิเคราะห์ภาษาไทย อุปมา-อุปไมย

Download  http://sdrv.ms/1bZfSrr