12 เทคนิคการทำ “Error Identification”

ที่มาข้อมูล : http://kpnkroopnit.blogspot.com/2011/12/12-error-identification.html

เทคนิคการทำ "ERROR IDENTIFICATION"

 

ประเด็น ความผิดพลาดเรื่องรูปคำกริยา (verb form) อาจเป็นเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
1. subject - verb agreement 
2. tenses 
3.finite or non-finite verb 
4. ใช้ voice ผิด 
5. ใช้คำกริยาผิดรูป เช่นใช้รูป v.2 แทน v.3 หรือในทางกลับกัน 

Examples : 
1. Evidence of this may be saw in the terrifying figures of family decomposition. 
          a            b                c                  d 
คำตอบที่ถูกคือ ข้อ c ต้องแก้เป็น seen เพราะ v.be+v.3 หรือ v.ing 


2. One Sunday morning, a minister was told congregation that their church was badlyin need of repairs. 
                                                       a             b                                               c                      d 
คำตอบที่ถูกคือ ข้อ a ต้องแก้เป็น active verb คือ told 


 
รูปคำ (word form) เป็นเรื่องที่ออกข้อสอบเป็นประจำอีกเรื่องหนึ่ง ความผิดพลาดทางไวยกรณ์ที่นำมาทดสอบ จะเป็นเรื่องการใช้ part of speech ผิดที่หรือผิดชนิด กล่าวคือ ใช้ adjective แทนที่ adverb, ใช้ noun แทนที่ verb เป็นต้น ซึ่งคำที่ถูกและคำที่ผิดนั้นจะมาจากรากศัพท์คำเดียวกัน ตัวอย่าง คำที่มาจากรากเดียวกันแต่ต่างกันที่ word form คือ beauty (n.), beautiful (adj.), beautifully (adv.). หรือ long (adj.), lengthen (v.), length(n.) หรือ compare (v.), comparable (adj.), comparison (n.) ฯลฯ 

Example : 
1. In a record dive in his bathysphere, William Beebe was the first person to explore the ocean at a deep of 
            a                                                                                               b                                c 
3,028 feet. 
           d 
คำตอบคือ ข้อ c ต้องแก้ word form จาก a deep (adj.) เป็น a depth (n.) เพราะคำที่ตามหลัง preposition (ในที่นี้คือ at ) 
ต้องเป็นคำนาม 


2. Psychologists generally agreement that a certain stimulus must be present each time a habitual action is 
                                          a                      b                                 c 
carried out. 
      d 
คำตอบคือ ข้อ a เพราะใน clause แรกนี้ยังขาดกริยา ดังนั้นจึงต้องแก้เป็น agree 

*ตัวช่วยที่จะทำให้รู้ว่า choice แต่ละข้อเป็นคำชนิดใด ให้ดูที่ 
1. ตำแหน่งหรือหน้าที่ของคำๆนั้นในประโยค 
2. ส่วนลงท้ายของคำ (suffix) 

   

การเลือกใช้คำ (word choice) เป็นหัวข้อที่นิยมออกข้อสอบมากเรื่องหนึ่ง ประเด็นของความผิดพลาดเรื่องนี้ มักจะเป็นการใช้คำๆ 
หนึ่งแทนที่จะใช้อีกคำหนึ่งซึ่งถูกไวยกรณ์ 

Example : 
1. One of London’s most beautiful parks iHyde Park nearly the Thames river. 
                              a                     b     c                  d 
คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ d ต้องแก้เป็น near 


2. Modern people, alike their ancestors, are curious about the nature of the universe. 
         a                   b                                              c               d 
คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ b ต้องแก้เป็น like 


3. In much of Alaska, the growing season is such short that crops cannot be raised. 
        a                                 b                      c                     d 
คำตอบคือ ข้อ c ต้องแก้เป็น so (so + adj. + that clause) 


4. Even during economic booms, there is a small number of unemployment. 
                a           b                       c                     d 
ตอบ ข้อ d ต้องเปลี่ยน number เป็น amount เพราะใช้กับคำนามนับไม่ได้คือ unemployment 


  
ประเด็นของความผิดพลาดทางไวยกรณ์ในเรื่อง Parallellism คือ ใช้คำผิดชนิดหรือโครงสร้าง จากสมาชิกอื่นๆในกลุ่มของมัน 

Example: 
1. Lumber from redwoods is in great demand because of its straight grain, attractivecolor, and durable. 
                                                   a                        b                                     c                           d 
คำตอบที่ต้องการคือ ข้อ d ต้องแก้เป็น durability เนื่องจากคำในกลุ่มนี้เป็นคำนามทั้งหมด 


2. The best work is not always done by those who work the faster. 
             a                                 b     c                                   d 
คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ d ต้องแก้เป็น fastest สังเกตคำที่มาข้างหน้าคือ the best (the นำหน้าการเปรียบเทียบขั้นที่สุด) 


3. Direct mail advertising serves to acquaint customers with product, alert them to new opportunities, and 
                                                    a                                                      b 
paving the way for other sales activities. 
    c                               d 
คำตอบคือ ข้อ c เพราะใช้คำผิดโครงสร้างจากสมาชิกในกลุ่ม ซึ่งเป็น infinite ทั้งหมด (to acquaint และ alert) สังเกตดูคำ alert 
เป็น simple form ดังนั้นถ้าจะแก้ให้ถูกต้อง ต้องแก้ paving เป็น pave ซึ่งอยู่ในรูป simple formเช่นเดียวกัน 

 

  
ตัวเลือกที่ถูกต้อง ซึ่งแสดงความผิดพลาดในเรื่องของ conjunction อาจมีลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังนี้ 
1. ใช้ correlative ผิดคู่ เช่น not only ……. But, both …….and, neither……nor, either …….or เป็นต้น 
2. ใช้ conjunction ผิดตัว เช่น ใช้ who ในที่ที่ควรใช้ which, ใช้ and เชื่อมข้อความที่มีความหมายขัดแย้งกันม ใช้ but กับข้อความ 
ที่คล้อยตามกัน เป็นต้น 
3. ใช้ preposition เช่น ใช้ during ในที่ที่ควรใช้ when, ใช้ because of แทน because เป็นต้น 

Examples: 
1. In all this, both the United States, on one side, or Soviet Russia, on the other aredeeply involved. 
     a                                               b                 c                                         d 
คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ c ต้องแก้เป็น and เพราะตัวข้างหน้า คือ both 


2. Making sequences of symbols that are not significant but rigolously logical is far more difficult with it sounds. 
                                                     a                                   b                 c                            d 
คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ d ต้องแก้ preposition with เป็น conjunction than ซึ่งแสดงการเปรียบเทียบขั้นกว่า 

 
  
  
ในภาษาอังกฤษ พจน์ (number) หมายถึง จำนวนนับซึ่งแสดงออกที่คำกริยาและคำนาม ในรูปของเอกพจน์และพหูพจน์ โดยทั่วไป 
ใช้การเติม s หรือไม่เติม s ท้ายคำ ในที่นี้กล่าวถึง พจน์ของคำนาม เท่านั้น 
ในข้อสอบประเภท Error Identification ตัวเลือกที่ถูกต้องซึ่งมีความผิดพลาดทางไวยกรณ์อาจมีลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังนี้ 
1. ใช้นามรูปเอกพจน์หลังคำต่อไปนี้คือ a couple (of), (a) few, a number of, both, many, several, each of, one of, all (กับ 
นามนับได้), some (กับนามนับไม่ได้), these, those, etc. (นั่นแสดงว่าหลังคำที่กล่าวมาต้องใช้รูปพหูพจน์ จึงจะถูก) 
2. ใช้นามพหูพจน์หลังคำต่อไปนี้ คือ a, an, amount of, ZaX litt;e, a single, each, every, much, one, this, that, etc. (นั่น 
แสดงว่าหลังคำที่กล่าวมาต้องใช้รูปเอกพจน์จึงจะถูกต้อง) 
3. นามนับไม่ได้ นามที่มีแต่รูปเอกพจน์ หรือนามที่มีรูปพหูพจน์พิเศษ นำมาเติม s เพื่อแสดงพหูพจน์ เช่น informations, furniture, 
golds, deers, teeths, childs, etc. (ต้องแก้โดยการ ตัด s ทิ้งทุกคำ และเปลี่ยน childs เป็น children) 
4. ใช้รูปพหูพจน์ของนามประสม (compound noun) แบบผิดๆ เช่น detectives stories, toys stores, car races, three two- 
months courses, etc. (แนวคิดที่ถูกคือ คำนามตัวแรกทำหน้าที่ adjective จึงไม่มีรูปพหูพจน์อีกต่อไป เพราะไม่ใช่คำนาม ดังนั้นใน 
กรณีนี้เราต้องใช้รูปเอกพจน์กับนามตัวแรกทั้งหมด ดังนี้ detective stories, toy stores, car races, three two-month 
courses) 
5. ใช้คำบอกจำนวนที่ควรเป็นพหูพจน์ในรูปเอกพจน์ เช่น hundred of, thousand of, million of(แนวคิดที่ถูกต้องในเรื่องนี้คือ คำบอก 
จำนวนที่ตามด้วย of จะเป็นคำนามพหูพจน์เสมอ ดังนั้นต้องแก้คำบอกจำนวนที่กล่าวมาเป็นhundreds of, thousands of, millions 
of ส่วนคำบอกจำนวนที่ไม่ได้ตามด้วย of จะเป็น adjective จึงไม่มีรูปพหูพจน์เด็ดขาด เช่น three thousand men สังเกตมห้ดีจะ 
เห็นว่า thousand ไม่ตามด้วย of จึงไม่มีการเติม s)

Examples : 
1. At one time many person believed that some forked twigs had supernatural powers.
                 a                b           c                                                                    d 
คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ b หลังคำ many ตามด้วยนามพหูพจน์ จึงต้องแก้เป็น persons 


2. Hundred of antibiotics have been developed, but only about 30 are in common use today. 
          a                                b                                c                   d 
คำตอบที่ถูกคือ ข้อ a ต้องแก้เป็น Hundreds 


3. Doctor are discovering that there is a strong psychological component to chronicpain. 
       a                                                     b              c                                    d 
คำตอบที่ถูกคือ ข้อ a ต้องแก้เป็น Doctors สังเกตกริยาเป็นพหูพจน์คือ are 

  

เทคนิคการทำ "ERROR IDENTIFICATION"

 

ประเด็นเรื่อง ความผิดพลาดในการใช้ pronoun อาจมีลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังนี้ 
1. ความไม่สอดคล้องกันของคำนามและสรรพนาม (จากทฤษฎี pronoun จะต้องมีคุณสมบัติเหมือน noun ที่อ้างถึงทุกประการ ถ้า 
noun เป็นเพศหญิง pronoun หรือ possessive adjective ที่แทนก็ต้องแสดงเพศหญิง ถ้าnoun เป็นเพศชาย pronoun หรือ 
possessive adjective ที่แทนก้ต้องเป็นเพศชาย เป็นต้น) 

The girl has lost his keys in the pub. (แก้ his เป็น her)
Those men planned to start his project on Monday. (แก้ his เป็น their)
 
2. ใช้รูป pronoun ผิดหน้าที่ กล่าวคือ ใช้รูปประธานแทนรูปกรรม เช่น ใช้ she แทน her, whom แทน who หรือใช้ possessive
pronoun theirs แทนที่จะใช้ possessive adjective their หรือในทางกลับกัน

3. ใช้ pronoun โดยไม่จำเป็น กล่าวคือมีประธานอยู่แล้วยังใช้ pronoun เป็นประธานซ้ำซ้อนอีก 

Examples : 
1. Charlie, whom went out with Mr. Lee’s daughter last night, was the only heir of the millionaire. 
                   a        b                                                                      c             d 
ตอบข้อ a ต้องเปลี่ยน whom เป็น who เพราะสิ่งที่จามมาคือกริยา went ดังนั้นจึงต้องใช้ relative pronoun รูปประธาน 


2. Almost all the reserved water which was used during the summer. 
        a                     b                   c            d 
ตอบข้อ c ต้องตัด relative pronoun which ทิ้งไป เพราะประโยคนี้มีประธานอยู่แล้ว คือ the reserved water 


3. The teacher was justly annoyed by him walking in late and disturbing the class. 
                                a                       b                   c                d 
คำตอบที่ถูกคือ ข้อ b ต้องแก้เป็น his (adj.) เพื่อขยายคำนาม walking

เทคนิคการทำ "ERROR IDENTIFICATION"

ตัวเลือกที่ถูกต้อง ซึ่งแสดงความผิดพลาดในเรื่องของ comparison อาจมีลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังนี้ 
1. ใช้รูปเปรียบเทียบขั้นกว่า (comparative) แทนขั้นที่สุด (superlative) หรือในทางกลับกัน 
2. ใช้รูปเปรียบเทียบที่ผิดกฎ 
  
Examples : 
1. When salmon in Washington State’s Puget Sound region swim upriver to spawn, the Skagit River hosts the 
                                                                               a                             b                                  c 
bigger of all the runs. 
    d 
คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ d ต้องแก้เป็น biggest เพราะมี the นำหน้าและ of all the runs แสดงการเปรียบเทียบที่เกกินจำนวนสอง 
นั่นคือการเปรียบเทียบขั้นที่สุด 


2. Hydrocarbon, too well as many other organic compoundsfrequently form polymers. 
                          a                        b                       c                d 
คำตอบที่ถูกต้องคือข้อ a ต้องแก้เป็น as ตามกฎระเบียบเปรียบเทียบที่เท่ากันใช้รูป as + adjective หรือ adverb + as 


3. Natural mica of a superior quality is cheapest to obtain than synthetic mica. 
                      a          b                          c                                d 
จะเห็นคำว่า than อยู่ในประโยคนี้ ดังนั้นต้องมีการเปรียบเทียบขั้นกว่าแน่นอน ฉะนั้นข้อ c จึงใช้ไวยกรณ์ผิดพลาด ควรแก้เป็น 
cheaper 
  

เทคนิคการทำ "ERROR IDENTIFICATION"


สำหรับข้อสอบ Error Identification ที่เช็คไวยกรณ์เรื่อง article นั้น ตัวเลือกที่มีความผิดพลาดทางไวยกรณ์ อาจมีลักษณะใด 
ลักษณะหนึ่ง ดังนี้ 
1. ใช้ article a หน้าคำที่ขึ้นต้นด้วยเสียงสระ เช่น a hour, a heir, a aunt, etc. (ต้องแก้เป็น an ทั้งหมด) 
2. ใช้ article an นำหน้าคำที่ขึ้นต้นด้วยเสียงพยัญชนะ เช่น an university, an unanimous decision, an human, etc. (ต้องแก้เป็น 
a ทั้งหมด) 
3. ใช้ article ผิดชนิด กล่าวคือใช้ indefinite article (a,an) แทน definite article (the) หรือในทางกลับกัน 
4. ใช้ article ในปริบทที่ไม่ควรใช้ หรือในที่ที่ควรใช้แต่ไม่ใช้ เช่น 

Humans need the water. (ตัด the ทิ้ง เพราะกล่าวถึงนามนับไม่ได้ที่ไม่ชี้เฉพาะ ไม่ต้องมี article นำหน้า) 
She likes to play violin. (ต้องใส่ the หน้าชื่อเครื่องดนตรี จึงต้องแก้เป็น the violin) 

Eamples : 
1. Longevity refers to the span of life of a organism. 
                            a        b            c      d 
คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ d ถ้าจะให้ถูกไวยกรณ์ต้องแก้เป็น an เพื่อนำหน้าคำนามเสียงสระคือ organism 


2. At end of the Civil War, the United State was ready to resume with a roaring surgethe westward expansion 
        a                                                                           b                              c 
which had been interrupted for four years. 
                                            d   
คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ a ต้องแก้เป็น At the end เพราะเป็นการชี้เฉพาะ 

  ประเด็นของ ความผิดพลาดเรื่องกริยาไม่แท้ (verbal or non-finite verb) อาจเป็นเรื่องใดเรื่องหนึ่งดังต่อไปนี้ 
1. ใช้ infinite แทนที่จะใช้ gerund หรือในทางกลับกัน 
2. ใช้ present participle (v.-ing) แทนที่จะใช้ past participle (v.3) หรือในทางกลับกัน 
3. ใช้รูป verbal แบบผิดๆ เช่น to introducing, to walking 
4. ใช้ infinite หรือ gerund หลังคำกริยา (can, may, must, will. Etc.) เช่น can to go 

Examples : 
1. People complain that the costs of campaigning are so high that only the rich can afford running for office. 
                                                                       a        b              c                                  d 
หลัง v. afford ต้องตามด้วย infinite ดังนั้นคำตอบคือ ข้อ d ซึ่งต้องแก้เป็น to run 


2. The Bachelor Club, establishing in 1950, was the first sports center for Frenchbachelors in Florida. 
                                        a                                 b                   c                           d 
คำตอบคือ ข้อ a ต้องแก้เป็น established (v.3) 

NOTE : 
1. Verbal ที่ตามหลัง preposition ต้องเป็น gerund (v-ing) เช่น without smiling 
2. กรณี กริยาต้องการกรรม (transitive verb) มีรูป participle ให้เลือก 2 รูป จะใช้รูป present participle (v-ing) หรือ past 
participle (v.3) ให้ดูคำที่ตามมา 
• ถ้าตามด้วย by หรือ prepositional phrase จะใช้ v.3 เช่น the bridge built by …….. established in 1950, etc. 
• ถ้าตามด้วย noun จะใช้ v-ing เช่น building the house 

 

  
ประเด็นของความผิดพลาดที่ใช้ทดสอบเรื่อง preposition อาจมีลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังนี้
1. ใส่ preposition เข้าไปในตำแหน่งที่ไม่ควรจะมี หรือ ตัด preposition ทิ้งในตำแหน่งที่ควรจะมี 
2. ใช้ preposition ผิดตัว 

Examples : 
1. Einstein provides us, according to experts in physics, with insights about the universe. 
                     a                                                 b                    c         d 
คำตอบที่ถูกคือ ข้อ d ต้องแก้เป็น into (insight + into) 


2. Candles were mankind’s chief source of illumination since at least 2,000 years. 
                              a                      b                          c          d 
ข้อนี้ใช้ preposition ผิดตัว เราเห็นคำว่า 2,000 years แสดงระยะเวลา (period of time) ฉะนั้นต้องใช้ for แทน since ใน 
choice ข้อ c 


3. Some of the most of spectacular waterfalls in the easter United State are found in the Pocono Mountains of 
       a                    b                                         c                                      d 
Pennsylvania. 
ข้อนี้ใช้ preposition ในที่ที่ไม่ควรใช้ คือ ข้อ b ต้องตัด of ทิ้งไป เพราะในที่นี้ต้องการแสดงการเปรียบเทียบขั้นสูงสุด the most 
spectacular 


  
ลักษณะความผิดพลาดทางไวยกรณ์เรื่อง word order คือ มีคำตั้งแต่ 2 คำขึ้นไป เรียงลำดับแบบสลับที่ผิดๆที่พบบ่อยๆใน 
ข้อสอบมีดังนี้ 

Examples: 
1. It estimated is that only about thirty percent of our planet’s surface consists of land. 
                a                                                         b                   c            d 
คำตอบคือ ข้อ a ซึ่งมีการเรียงลำดับคำผิด ต้องแก้เป็น is estimated 


2. About two thousand years ago, Arabians in Persia began to craft clay pots, an innovation that accompanied 
                                         a                                                                             b 
the appearance of agriculture in the area central of the continent. 
                                  c                          d 
คำตอบคือข้อ d ซึ่งมีการเรียงลำดับคำผิด ต้องแก้เป็น central area (adjective ต้องอยู่หน้า noun) 


3. Plutonium is rare extremely and precious element. 
                   a            b               c              d 
คำตอบคือข้อ b ซึ่งมีการเรียงลำดับผิด ต้องแก้เป็น extremely rare (adverb ต้องอยู่หน้า adjective)