อาชีพเด็ด AEC : นักบัญชี

   วิชาชีพนักบัญชีถือเป็นอาชีพยอดนิยมอีกอาชีพหนึ่งของเยาวชนไทยที่กำลังตื่นตัวในเรื่องธุรกิจ นอกจากสาขาการตลาด การเงินแล้ว คณะฮิตติดอันดับคงหนีไม่พ้นคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ทั้งวันวุ่นวานอยู่กับตัวเลขการเงิน ผลกำไรขาดทุน รายรับรายจ่าย อันเป็นสัจธรรมของการทำธุรกิจในยุคทุนนิยมการค้าเสรี ประเทศไทยกำลังจะเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนซึ่งเปิดโอกาสให้เกิดการไหลเวียนเคลื่อนย้ายทั้งด้านการค้าและด้านแรงงาน ใครที่คิดจะเปิดตลาดขยายการลงทุนไปสู่ประเทศสมาชิกอาเซียนย่อมต้องหนีบเอานักบัญชีเก่งๆ ติดตัวไปด้วย หรือต่างชาติที่จะมาลงทุนในบ้านเราก็ย่อมต้องการนักบัญชีที่มีฝีมือไว้ใจได้เช่นกัน

   วิชาชีพบัญชีเป็นหนึ่งในสาขาที่อยู่ระหว่างการเจรจารายละเอียดในการเปิดเสรีในปี 2558 ซึ่งทางสภาวิชาชีพบัญชี เห็นถึงความสำคัญในเรื่องดังกล่าว จึงได้จัดตั้ง “คณะอนุกรรมการการศึกษาและติดตามผลกระทบของ AEC ต่อวิชาชีพบัญชี” ขึ้น เพื่อนำผลที่ได้จากการศึกษามาเผยแพร่แก่สมาชิกให้ทราบอย่างทั่วถึงรวมทั้งเสนอแนะต่อหน่วยงานรัฐที่มีหน้าที่ในการเจรจา อีกทั้งเสนอผลการศึกษาต่อสภาวิชาชีพบัญชีเพื่อออกกฎระเบียบ เพื่อเป็นการรองรับการเปิดเสรีที่จะมีขึ้นในอีกไม่กี่ปีข้างหน้านี้

   ในข้อตกลงยอมรับร่วมในสาขาบัญชีของอาเซียน (ASEAN Mutual Recognition Arrangement Framework on Accountancy Services หรือ AFAS) ลงนามเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2552 ได้ระบุหลักเกณฑ์เกี่ยวกับเรื่องการศึกษา การสอบและประสบการณ์ กระบวนการให้การยอมรับ ระบบข้อมูลเอกสารและระเบียบวินัยและหลักจริยธรรม มาตรฐานและนวทางปฏิบัติสากล โดยข้อตกลงยอมรับร่วมดังกล่าวต้องไม่ลดทอนสิทธิอำนาจและหน้าที่ของสมาชิกอาเซียนแต่ละประเทศในการกำกับดูแลและออกกฎระเบียบหรือกฎหมายภายใน เช่น การออกใบอนุญาตและขึ้นทะเบียน (CPA) ก็ต้องเป็นไปตามกฎระเบียบของหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลสาขาบัญชีในประเทศนั้นๆ อย่างไรก็ตาม ข้อตกลงดังกล่าวยังคงเป็นเพียงการวางกรอบแนวทางเพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้าไปทำงานในวิชาชีพนี้ในอนาคต เมื่อสมาชิกอาเซียนใดมีความพร้อมก็สามารถเข้าร่วมเจรจายอมรับคุณสมบัติของกันและกันได้โดยใช้กรอบข้อตกลงเป็นพื้นฐานในการเจรจา โดยในระหว่างนี้ประเทศที่ยังไม่พร้อมก็สามารถศึกษากรอบข้อตกลงนี้ และใช้เป็นแนวทางในการเตรียมความพร้อมทั้งในแง่การส่งบุคลากรออกไปและการรับมือกับบุคลากรจากอาเซียนที่จะเข้ามาทำงาน

   ในขณะนี้สภาวิชาชีพบัญชี (FAP) กำลังดำเนินการปรับเลขมาตรฐานบัญชีให้สอดคล้องและนำมาตรฐานรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (International Financial Reporting Standard - IFRS) มาใช้อย่างเต็มรูปแบบพร้อมทั้งจัดทำแนวทางการปฏิบัติงานสอบบัญชีเพื่อความพร้อมต่อการปฏิบัติตามข้อกำหนดของมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับใหม่ซึ่งมีผลเมื่อ 1 มกราคม 2555

   อย่างไรก็ตามเมื่อเร็วๆ นี้ มีรายงานข่าวว่าอาเซียนล้มเลิกแผนเปิดเสรีผู้ตวรจสอบบัญชี เนื่องจากหลายประเทศติดปัญหาว่าเป็นอาชีพสงวนตามรัฐธรรมนูญ จากการเปิดเผยของนายศรัณย์ สุภัคศรัณย์ ผู้อำนวยการสภาวิชาชีพบัญชี ซึ่งเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประสานงานด้านบริการของอาเซียน (ASEAN CCS) ที่บรูไน ที่ประชุมมีมติให้ยกเลิกการเปิดเสรีวิชาชีพนักบัญชีในกลุ่มผู้ตรวจสอบบัญชี คงเหลือเฉพาะกลุ่มที่ปรึกษาทางบัญชี และอนุญาตให้นักบัญชีของอาเซียนเป็นสมาชิกสภาวิชาชีพของประเทศอื่นๆ ในกลุ่มได้เท่านั้น แต่การยกเลิกนี้ไม่ได้ยกเลิกอย่างถาวร อาจมีการเจรจาอีกครั้งหลังเปิด AEC ไปแล้ว ซึ่งการยกเลิกดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อนักบัญชีไทยที่ต้องการไปทำงานต่างประเทศมากนัก เพราะหลายประเทศเปิดกว้างให้ผู้ตรวจสอบบัญชีต่างชาติเข้าไปตรวจสอบบัญชีได้แล้ว เช่น กัมพูชาที่ยอมรับ CPA ของไทย เพียงนำ CPA ของไทยไปแสดงแล้วจ่ายค่าธรรมเนียม ทางกัมพูชาก็จะออก CPA ให้เลยโดยไม่ต้องสอบใหม่ ขณะที่เวียดนามให้มีการสอบ CPA แล้ว 4 ภาษา (เวียดนาม อังกฤษ รัสเซีย ฝรั่งเศส) หรือนักบัญชีคนใดต้องการไปทำงานที่สิงคโปร์ หรือมาเลเซีย ซึ่งยอมรับใบอนุญาต ACCA ของอังกฤษ และ CPA ของออสเตรเลีย ก็ต้องไปสอบใบอนุญาตที่อังกฤษและออสเตรเลียให้ได้ก่อน ทั้งนี้ที่ประชุมจะยกระดับกรอบความตกลงเป็นระดับข้อตกลงยอมรับร่วม MRA ให้ได้ภายในปีหน้า

   ข้อที่ไทยเราควรคำนึงถึงเมื่อมีการเปิดเสรีวิชาชีพบัญชีก็คือ สำนักงานบัญชีไทยอาจสูญเสียแรงงานให้กับสำนักงานต่างชาติ เราอาจไม่สามารถให้บริการที่หลากหลายและมีมาตรฐานระดับสากล เช่นเดียวกับสำนักงานบัญชีต่างชาติ และสำนักงานบัญชีต่างชาติอาจมีการควบรวมกิจการเพื่อขยายส่วนแบ่งทางการตลาดมากขึ้น ส่วนในแง่คุณภาพและความเป็นสากลในเชิงวิชาชีพของนักบัญชีของไทยในภาพรวมไม่น่าห่วงนัก ห่วงก็แต่ความขวนขวายของแต่ละปัจเจกบุคคลเท่านั้นที่จะกระตือรือร้นหาประสบการณ์ความรู้ใหม่ๆ แค่ไหน นักบัญชีควรเริ่มต้นศึกษาติดตามข้อมูลเกี่ยวกับ AEC ให้มากขึ้นเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับผลกระทบต่างๆ ทั้งในแง่ของการใช้เทคโนโลยีด้านข้อมูล ด้านวิชาการ ความเปลี่ยนแปลงเรื่องภาษีอากร ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีศุลกากร ฯลฯ ซึ่งล้วนมีผลกระทบต่อธุรกิจทั้งสิ้น นอกจากนี้ยังต้องปรับตัวรับวัฒนธรรมใหม่ๆ พัฒนาภาษาอังกฤษและอาจจะต้องเรียนรู้ภาษาอาเซียนภาษาที่สอง นักบัญชีที่มีวิสัยทัศน์มองไกลไปข้างหน้าเท่านั้นถึงจะเป็นนักบัญชียุคใหม่อย่างแท้จริง

ขอขอบคุณรูปภาพประกอบการให้ความรู้จาก
http://pantip.com/topic/30719432, http://www.library.kku.ac.th/kmlib/?p=3155

ขอขอบคุณภาพประกอบการให้ความรู้จาก : 
http://www.prolanguage.co.th/th/asean-community/aec_acc/
http://www.tacthai.com/ArticleInfo.aspx?ArticleTypeID=2222&ArticleID=6730

เรียบเรียงโดย  http://kbeautifullife.askkbank.com