สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี  เปิดหลักสุตรใหม่ปี 2557 

หลักสูตรปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) 
สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ 


เปิดรับสมัครแอดมิชชั่นปี 2557 นี้

ปรัชญาของหลักสูตร

มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความเข้าใจในงานวิศวกรรมด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ให้สอดคล้องกับสถานการณ์จริงเพื่อป้องกันและบรรเทาวิกฤติสิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติอันเนื่องมาจากมนุษย์และธรรมชาติ รวมทั้งเป็นผู้มีคุณธรรมและจรรยาบรรณของความเป็นวิศวกร


แนวทางการประกอบอาชีพ

ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถประกอบวิชาชีพวิศวกรในองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน หรือองค์กรพัฒนาเอกชน โดยลักษณะงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ งานให้คำปรึกษา วางแผนโครงการ ออกแบบ ควบคุม ป้องกัน ลดและแก้ไขปัญหามลพิษ ที่จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมชุมชน รวมถึง วางแผนรองรับภาวะฉุกเฉินและภัยพิบัติที่ส่งผลกระทบต่อความมั่งคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

บัณฑิตที่จบจากหลักสูตรนี้ จะสามารถเป็นวิศวกรสิ่งแวดล้อมตามโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ และสามารถสอบขอใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมได้ พร้อมยังบวกกับความรู้ทางด้านการจัดการภัยพิบัติ ซึ่งเป็นจุดแข็งจุดเด่นของหลักสูตรที่ต่างจากวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมที่อื่นๆครับ

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมข้อมูลได้ที่ 

เฟสบุ๊กสาขาวิชา
https://www.facebook.com/EngineeringMUKA?fref=ts

เว็บไซท์สาขาวิชา
http://ka.mahidol.ac.th/division/engineering/index.php