เดียวนี้มหาวิทยาลัยไหนที่เปิดสอน การบิน ต้องบอกว่าห้องปฏิบัตรการสำรการเรียนการสอน ทั้งเครื่องบินจำลอง และ อาคารผู้โดยสารจำลอง ถือว่าเ็นอุปกรณ์อย่างนึงที่เปิดสอนสาขานี้ควรจะมีแล้ว  ล่าสุด คณะการบริการและการท่องเที่ยว มอ. วิทยาเขตภูเก็ตก็มีแล้วจ้า

คณะการบริการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ทำพิธีเปิดอาคารผู้โดยสารจำลอง (PSU Terminal) และเครื่องบินจำลอง (PSU Airlines) เพื่อเป็นห้องปฏิบัติการสำหรับการเรียนการสอนและการฝึกอบรมด้านการให้บริการของสายการบินในอาคารผู้โดยสารและการให้บริการบนเครื่องบิน เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน ส่งเสริมศักยภาพของบุคลากรในอุตสาหกรรมการขนส่งทางอากาศและอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ส่งเสริมงานบริการวิชาการผ่านการจัดอบรมให้แก่ผู้สนใจ และ รองรับการเป็นสนามทดสอบให้แก่สายการบินต่างๆ ในการสอบคุณวุฒิวิชาชีพพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน เพื่อสนองนโยบายการพัฒนาประเทศให้เป็นศูนย์กลางของภูมิภาคด้านการบิน การคมนาคมขนส่งทางอากาศและเกิดเสรีทางการบิน และสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นของบุคลากรด้านการบิน ตามการเติบโตของอุตสาหกรรมการขนส่งทางอากาศ       อาคารผู้โดยสาร PSU Terminal ได้ออกแบบให้มีพื้นที่นั่งพักสำหรับผู้โดยสารรอขึ้นเครื่อง เคาท์เตอร์เช็คอิน และเคาท์เตอร์ตรวจสอบการผ่านขึ้นเครื่องบิน และห้องปฏิบัติการ PSU Airlines เป็นการจำลองเครื่องบินโบอิ้งรุ่นใหม่ล่าสุด Boeing Next Generation 737-800 อย่างเสมือนจริง มีกระจกหน้าต่างปรับแสงอัตโนมัติ ติดตั้งจอด้านหลังเบาะ 40 ที่นั่งที่เก็บสัมภาระเหนือศรีษะ ครัวเตรียมการบริการอาหารและเครื่องดื่ม ห้องน้ำผู้โดยสารเป็นต้น

       รองศาสตราจารย์ ดร.ปรารถนา กาลเนาวกุล คณบดีคณะการบริการและการท่องเที่ยว กล่าวว่า คณะฯ ได้มีความร่วมมือกับองค์กรที่เอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนเพื่อสนองอุตสาหกรรมด้านดังกล่าว โดยมีการลงนามความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับบริษัทไทยไฟลท์เทรนนิ่ง จำกัด (TFTA) ซึ่งเป็นหน่วยงานฝึกอบรมบุคลากรด้านการบินทั้งในและต่างประเทศ ภายใต้การบริหารของบริษัทการบินไทยจำกัด มหาชน โดยบริษัทฯ จะสนับสนุนด้านวิทยากรผู้มีความรู้และประสบการณ์วิชาชีพในอุตสาหกรรมการบินเพื่อการเปิดหลักสูตรอบรมให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และผู้สนใจ นอกจากนั้น คณะฯ ยังได้รับแต่งตั้งจากสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ หรือ IATA ให้เป็นศูนย์ฝึกอบรม ซึ่ง IATA เป็นองค์กรที่มีชื่อเสียงในระดับนานาชาติด้านธุรกิจการขนส่งทางอากาศที่มีสมาชิกเป็นสายการบินทั่วโลกกว่า 240 สายการบิน และเป็นองค์กรที่มีความเชี่ยวชาญในการดำเนินการอบรมเกี่ยวกับการขนส่งทางอากาศ เช่น ด้านธุรกิจการบิน สนามบิน ความปลอดภัยในการเดินอากาศ การขนส่งสินค้าทางอากาศและการท่องเที่ยว       การได้รับการแต่งตั้งเป็นศูนย์ฝึกอบรม ของ IATA และ TFTA จะทำให้คณะฯ สามารถเปิดอบรมให้แก่นักศึกษา ผู้ที่ประกอบอาชีพในธุรกิจการบินหรือการท่องเที่ยว และบุคคลภายนอกผู้สนใจ เป็นการร่วมพัฒนาคุณภาพของบุคลากรในภาคอุตสาหกรรมการบินและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว โดยส่งเสริมสภาพแวดล้อมทางการศึกษา ผสมผสานและประยุกต์ความรู้บนพื้นฐานประสบการณ์การปฏิบัติสู่การสอนให้ผู้เรียนได้มีความรู้ความเข้าใจทั้งทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติควบคู่กัน ผ่านการเรียนการสอนที่ใช้ห้องปฏิบัติการเสมือนจริงที่ได้มาตรฐาน PSU Terminal และ PSU Airlines
 

Credit  http://www.manager.co.th/