ความรู้ในห้องเรียนสี่เหลี่ยมจะมีประโยชน์อะไร หากไม่นำไปใช้เป็นประโยชน์ได้จริง ... ด้วยหลักคิดดังกล่าวกลุ่มนิสิตชุมนุมสัตวศาสตร์ จาก มก.สกลนคร จึงได้นำองค์ความรู้ด้านเกษตรกรรมที่มี ออกเผยแพร่สู่ชุมชนเพื่อสร้างความเข้มแข็งยั่งยืนตามรอยพระราชดำริ ในโครงการ “สัตวศาสตร์อาสา...พัฒนาอาชีพพอเพียง”
       
       กลุ่มนิสิตชุมนุมสัตวศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร จัดโครงการ “สัตวศาสตร์อาสา...พัฒนาอาชีพพอเพียง” เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์อย่างครบวงจรให้กับเกษตรกรในชุมชนบ้านหนองหอย ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร อาทิ การผลิตสัตว์ การแปรรูปผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์เพื่อจำหน่าย ซึ่งนอกจากจะเสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็งและมีรายได้ที่ยั่งยืนแล้ว ยังเป็นตัวอย่างและถ่ายทอดความรู้ให้กับชุมชนรอบข้าง โดยมีอาจารย์วัชรวิทย์ มีหนองใหญ่ สาขาทรัพยากรเกษตรชีวภาพ คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

       โครงการดังกล่าวได้รับรางวัลชมเชย จากการประกวดโครงงาน “กล้าใหม่...สร้างสรรค์ชุมชน”ประจำปี 2552 ระดับอุดมศึกษา (โครงการ “กล้าใหม่...ใฝ่รู้” ปีที่ 4) จัดโดย ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งมีสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศส่งโครงงานเข้าประกวดกว่า 281 ทีม
       
       โครงการสัตวศาสตร์อาสา..พัฒนาอาชีพพอเพียง เป็นผลงานของนายสุพจน์ อ่อนตาจันทร์ นิสิตชั้นปีที่ 3 (หัวหน้าทีม) นายวิชัย ลาดบัวขาว ชั้นปีที่ 4 น.ส.อัญชลี การถัก ชั้นปีที่ 3 สาขาทรัพยากรเกษตรชีวภาพ และน.ส.กฤษณา กล้าหาญ ชั้นปีที่ 4 สาขาเทคโนโลยีการอาหาร โดยการดำเนินโครงการใช้หลักการมีส่วนร่วมการจัดประชุมในหมู่บ้านเพื่อหาสมาชิกในการสร้างเครือข่าย การลงพื้นที่จริงเพื่อเข้าศึกษาปัญหาและอุปสรรคเสมือนหนึ่งเป็นสมาชิกในครัวเรือน รวบรวมข้อมูลการผลิตสัตว์ของแต่ละครัวเรือนเพื่อวางแผนการผลิต และนำปัญหาในการผลิตสัตว์จากครัวเรือนที่ตนเองดูแล เข้ามาปรึกษาหาทางแก้ไขกับทางคณาจารย์ในคณะฯ จากนั้นนำข้อเสนอและและแนวทางแก้ไขปัญหากลับไปครัวเรือนที่ตนรับผิดชอบ

       นอกจากนี้กิจกรรมหลักที่โครงการต้องทำคือ การสนับสนุนสัตว์พันธ์ดีให้ผลผลิตตอบแทนที่สูงกับเกษตรกร ส่งเสริมให้มีการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสัตว์เลี้ยงเพื่อเพิ่มมูลค่า การให้บริการและแนะนำการใช้เวชภัณฑ์และวิธีการเลี้ยงสัตว์ที่ถูกวิธี โดยที่เกษตรกรจะสามารถดูแลสุขภาพสัตว์เบื้องต้นได้เอง ซึ่งนิสิตสาขาทรัพยากรเกษตรชีวภาพจะมีหน้าที่สาธิตและฝึกฝนให้เกษตรกรสามารถดูแลการผลิตสัตว์ที่ถูกต้องและปรับปรุงวิธีการเลี้ยงให้ถูกหลักวิชาการ และนิสิตสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหารจะสาธิตและฝึกฝนให้เกษตรกรสามารถแปรรูผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์เพื่อจำหน่ายได้

       นิสิตหนุ่มอย่าง วิชัย ซึ่งเป็นประธานชุมนุมสัตวศาสตร์ กล่าวว่า ปัจจุบันนิสิตชุมนุมสัตวศาสตร์มีสมาชิกทั้งสิ้น 60 คน เป็นนิสิตชั้นปีที่1 – 4 ของคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ซึ่งมีหน้าที่ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์อย่างถูกวิธีให้กับเกษตรกร โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการแก้ไขปัญหา และบูรณาการถ่ายทอดองค์ความรู้ในเรื่องการผลิตสัตว์ตลอดจนการแปรรูปผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ออกจำหน่ายเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่ออาชีพเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกร และยังสามารถขยายผลไปสู่ชุมชนรอบข้าง
       


       ทั้งนี้กิจกรรมที่ชุมนุมสัตวศาสตร์ได้ถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกร อาทิ การปลูกสร้างแปลงหญ้าเพื่อเป็นอาหารสัตว์ สร้างบ่อเลี้ยงกบ บ่อเลี้ยงปลาดุก การเลี้ยงไก่ดำภูพาน เลี้ยงไก่ลูกผสมไก่ไข่กับไก่พื้นเมือง ที่ปรับปรุงพันธุ์โดยคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพภูมิอาการแถบอีสานตอนบน เลี้ยงง่ายโตเร็วต้านทางโรค ต้นทุนต่ำ พร้อมทั้งแนะนำวิธีการเลี้ยง จัดอบรมการประกอบสูตรอาหารข้นเลี้ยงสัตว์ จัดฝึกอบรมการทำฟางหมักยูเรียเพื่อเลี้ยงโค-กระบือ จัดอบรมการฉีดวัคซีน การใช้เวชภัณฑ์เบื้องต้นในการรักษาและการป้องกันโรคในสัตว์เลี้ยง การสาธิตการทำไก่ยอ แหนมอีสาน แคบหมูไร้มัน หมูแผ่น เพื่อจำหน่ายสร้างรายได้ให้กับชุมชนและสามารถพึ่งตนเองได้ต่อไป
       
       นับว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการดี ๆ ที่กล้าใหม่อย่างนิสิต มก. ฉกส. กลุ่มนี้ ได้นำความรู้จากห้องเรียนสู่การปฏิบัติ เพื่อช่วยเหลือสังคมและชุมชน ภายใต้แนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างแท้จริง

 

Credit  Manager