พบกันเร็วๆนี้ กับหลักสูตร วิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์  คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดยคาดว่าน่าจะเปิดรับสมัครนักศึกษาได้ ในปีการศึกษา 255...8  นี้จ้า

FB  https://www.facebook.com/kmitl001?fref=photo