โควต้าเรียนดี และ รับตรงโดยการสอบข้อเขียน รับสมัครถึงวันที่ 19 มิ.ย.

เว็บโควต้าเรียนดี   http://www.ic.kmitl.ac.th/etm/81/?cid=324&lang=th

เว็บรับตรงโดยการสอบข้อเขียน  http://www.ic.kmitl.ac.th/etm/81/?cid=327&lang=th

................................................................................

วิทยาลัยนานาชาติ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้เปิดหลักสูตรนานาชาติระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี (Engineering and Technology Management) ขึ้นมาใหม่ในปีนี้ ทางทีมงาน Unigang จึงได้ขอทำการสัมภาษณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิจิตรสวัสดิ์ สุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา ถึงที่มาและความน่าสนใจของหลักสูตรนี้ เพื่อให้น้องๆ ได้รับทราบ

Unigang: อยากให้อาจารย์ได้เล่าที่มาและความน่าสนใจของหลักสูตรใหม่นี้ครับ

หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรนานาชาติ โดยเป็นการผสมผสานศาสตร์ของวิศวกรรมและเทคโนโลยีกับศาสตร์ทางด้านการบริหารธุรกิจ จากประสบการณ์ตรงของตัวอาจารย์เอง พบว่า วิศวกรส่วนใหญ่ไม่เข้าใจกระบวนการและแนวคิดทางธุรกิจเลย และต้องใช้เวลาในการเรียนรู้และทำความเข้าใจอยู่นานพอสมควร จึงจะพูดภาษาเดียวกับนักบริหารได้ ในอีกด้านหนึ่ง นักบริหารก็ไม่เข้าใจกระบวนการทางเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับทางวิศวกรรมเลย ทำให้การตัดสินใจล่าช้าและผิดพลาดได้ หลักสูตรนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และความเข้าใจในแนวคิด กระบวนการ และเทคนิคทางด้านวิศวกรรมและการบริหารจัดการ และสามารถบูรณาการความรู้ของทั้งสองศาสตร์นี้เพื่อการบริหารจัดการและแก้ปัญหาในองค์กรได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพได้

ในปัจจุบัน โดยส่วนใหญ่ วิศวกรก็ต้องไปเรียน ป.โท ด้านบริหาร ถึงจะเข้าใจและได้มุมมองด้านธุรกิจและการจัดการ ส่วนนักบริหารก็ไม่เข้าใจกระบวนการผลิตเลย ดังนั้นหลักสูตรนี้จึงเป็นการตอบโจทย์ตรงนี้ได้อย่างลงตัว

Unigang: การเรียนทั้งด้านวิศวกรรมและด้านบริหารธุรกิจ สำหรับหลักสูตรนี้เป็นในลักษณะไหน

ครับ หลักสูตรนี้ เราจะทำการปูพื้นด้านวิศวกรรมบางส่วนเพื่อเป็นพื้นฐาน ในขณะเดียวกัน เราก็ทำการสอนด้านการบริหารให้กับนักศึกษาด้วย พื้นฐานด้านวิศวกรรมจะเป็นในส่วนของคณิตศาสตร์เป็นส่วนใหญ่ ไม่ได้มีการเรียนวิชาเคมีหรือฟิสิกส์ ด้านการบริหาร นักศึกษาจะได้เรียนวิชาพื้นฐานทางด้านการบริหารธุรกิจ และวิชาที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น หลักการด้านเศรษฐศาสตร์ หลักการด้านบัญชีและการเงิน การจัดการกระบวนการผลิต ฯลฯ โดยเมื่อนักศึกษาเรียนจบชั้นปีที่ 2 ก็จะทำการเลือกเรียนในแขนงวิชาที่ตนเองชอบ ได้แก่

  1. การจัดการวิศวกรรม (Engineering Management)
  2. การจัดการโซ่อุปทาน (Supply Chain Management)
  3. การจัดการเทคโนโลยี (Technology Management)

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีมาอย่างยาวนาน และวิทยาลัยนานาชาติก็ได้เปิดหลักสูตร ป.โท ทางด้านการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนมาเป็นเวลาหลายปี ซึ่งอาจารย์ในวิทยาลัยนานาชาติจะใช้ประสบการณ์ที่สั่งสมมาถ่ายทอดความรู้ให้กับนักศึกษาได้เป็นอย่างดี

 

Unigang: รับนักศึกษาปีละกี่คน

หลักสูตรเราจะรับนักศึกษาปีละประมาณ 50 คน

Unigang: น้องๆ ที่สนใจจะสามารถสมัครได้ทางช่องทางไหนบ้าง

ตอนนี้น้องๆ ที่สนใจสามารถสมัครเรียนผ่านทางเว็บไซด์ได้โดยตรงเลย โดยมีการรับสมัคร 2 รูปแบบคือ

  1. โควต้าเรียนดี สำหรับน้องๆ ที่มีผลการเรียนดีเยี่ยมผ่านเกณฑ์ที่กำหนด โดยกรรมการจะพิจารณาจากผลคะแนนสอบคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ ร่วมกับการสอบสัมภาษณ์
  2. รับตรงโดยการสอบข้อเขียน โดยมีการจัดสอบข้อเขียนเพื่อประเมินทักษะคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษของผู้สมัคร ร่วมกับการสอบสัมภาษณ์

สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 19 มิถุนายน 2558

รายละเอียดการรับสมัครสามารถดูได้ที่ http://www.ic.kmitl.ac.th/etm

Unigang: บัณฑิตที่จะจบไป ทางอาจารย์มองภาพว่าจะเป็นอย่างไร

ผมเชื่อมั่นว่าบัณฑิตของเราจะเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพราะนอกจากทักษะทางวิชาการแล้ว บัณฑิตจากวิทยาลัยนานาชาติมีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษที่ดี ซึ่งในปัจจุบันเป็นที่ต้องการขององค์กรเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ทางวิทยาลัยนานาชาติยังปลูกฝังให้บัณฑิตมีการคิดอย่างเป็นระบบ มีความอดทน มีทักษะการทำงานเป็นทีม รู้จักปรับตัวและแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ และรักที่จะเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และที่สำคัญคือมีจริยธรรมและมีความรับผิดชอบ

Unigang: สุดท้ายนี้ อาจารย์อยากจะฝากถึงให้น้องๆ

ครับ ผมอยากให้น้องๆ ทุกคน ได้เรียนในสิ่งที่ตนเองชอบและรัก ผมว่านั่นจะเป็นสิ่งที่ทำให้น้องๆ เรียนได้ดี อย่างไรก็ตาม น้องๆ หลายคนอาจจะยังไม่พบตัวเอง สมัยก่อนผมมีเพื่อนหลายคนที่เรียนด้วยกัน แต่จบมาทำงานไม่ตรงกับสิ่งที่ได้เรียนมา ผมเชื่อว่าหลักสูตรนี้มีความหลากหลาย และเป็นฐานให้น้องๆ สามารถเปลี่ยนตัวเองไปสู่สายงานที่ตัวเองชอบได้ สุดท้ายจริงๆ คือ โอกาสของคนเรามีไม่เยอะ อย่าให้โอกาสที่เข้ามาเสียไปเปล่านะครับ