คณะเศรษฐศาสตร์???  คณะนี้เรียนอะไร  มีสาขาอะไรน่าสนใจบ้าง  เรียนยากมั้ย  เรียนแล้วสามารถนำไปต่อยอดอะไรในอนาคตได้บ้าง  จบไปแล้วทำงานอะไร  วันนี้เรามีรุ่นพี่จากคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่มีดีกรีสอบตรงติดอันดับ 1 ใน 5 มาให้คำตอบกันครับ 
 
ก่อนอื่นช่วยแนะนำตัวให้เพื่อนๆรู้จักกันหน่อย  ชื่ออะไร  เรียนปีไหน  ปัจจุบันทำอะไรอยู่
ชื่อ Blackthorn (นามสมมุติ) ครับ ปัจจุบันเรียนอยู่ปี 4 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับ
 
ทำไมถึงเลือกเรียนคณะเศรษฐศาสตร์
โดยส่วนตัวผมชอบเรื่องการเงิน การลงทุน จิตวิทยา(พฤติกรรมมนุษย์) และการคำนวณ ซึ่งเห็นว่าเศรษฐศาสตร์สามารถตอบโจทย์ได้แทบทุกข้อ และจากการที่ได้มีโอกาสได้สัมผัสกับเศรษฐศาสตร์ในช่วงชีวิตมัธยมปลาย ทำให้พอเห็นภาพรวมของสาขาวิชานี้ แล้วก็คิดว่าน่าจะเหมาะกับตัวเอง  นอกจากนี้ลึกๆผมเชื่อว่าเศรษฐศาสตร์เป็นหนึ่งในวิชาที่สามารถสร้างผลกระทบในวงกว้างได้ เนื่องจากเศรษฐศาสตร์สามารถนำมาใช้ออกแบบและวิเคราะห์นโยบายเศรษฐกิจมหภาคที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจภาพรวมได้ หากดำเนินนโยบายที่เหมาะสมก็จะทำให้ผู้คนมีงานทำ เศรษฐกิจมั่นคง ในทางกลับกันหากดำเนินนโยบายผิดพลาด อาจทำให้เกิดการว่างงานจำนวนมาก เศรษฐกิจตกต่ำได้ ... พูดง่ายๆว่าสำหรับผม เศรษฐศาสตร์ทำให้สังคมดีขึ้นได้นะ หรือแม้สุดท้ายผมจะไม่ได้อยู่ในสายอาชีพที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย อย่างน้อยผมก็มีองค์ความรู้พื้นฐานสำหรับใช้วิพากษ์การดำเนินนโยบายของรัฐได้ และวิธีการคิดแบบเศรษฐศาสตร์ก็สามารถนำไปประยุกต์ได้กับอีกหลายๆแง่มุมของชีวิตและการทำงาน
 
ทั้งนี้ผมไม่ได้หมายความว่าเศรษฐศาสตร์เป็นวิชาที่เรียนเรื่องการลงทุน การเงิน พฤติกรรมมนุษย์ ฯลฯ นะครับ แต่หมายถึงว่าแนวคิดของเศรษฐศาสตร์เกี่ยวของกับเรื่องเหล่านั้น และทำให้ผมมองเรื่องเหล่านั้นในมุมมองที่แตกต่างกันออกไปได้ และตัวผมเองก็ชอบในวิธีการมองเช่นนี้ ... โดยวิธีการมองเหล่านี้บางคนอาจเรียกว่าเป็นวิธีคิด เป็นระบบการคิด ฯลฯ
 
เศรษฐศาสตร์เรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้าง
โดยนิยาม เศรษฐศาสตร์คือวิชาที่ว่าด้วยการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด อย่างมีประสิทธิภาพ ให้เกิดสวัสดิการสูงสุดแก่สังคม โดยภาพรวม เศรษฐศาสตร์จะทำการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมของเศรษฐกิจและหน่วยของเศรษฐกิจทั้งในระดับจุลภาคและมหภาค โดยพฤติกรรมดังกล่าวครอบคลุมปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่างๆ ทั้งในระยะสั้นและในระยะยาว การจัดสรรทรัพยากรให้เกิดสวัสดิการสูงสุด ตลอดจนเครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูล ฯลฯ อย่างไรก็ตามตัวเศรษฐศาสตร์เองไม่ได้จำกัดอยู่แค่ที่เรื่องของเศรษฐกิจพื้นฐานเพียงอย่างเดียว (เช่นหน่วยครัวเรือน หน่วยผลิต รัฐบาล เงินเฟ้อ เงินฝืด) แต่อาจเน้นไปในเรื่องอื่นๆก็ได้ เช่นในบริบทของสวัสดิการหรือพฤติกรรมมนุยษ์ (น้องๆที่สนใจสามารถลองไปหาอ่านหนังสือเศรษฐศาสตร์พฤติกรรม หรือ behavior economics ดูได้ ยกตัวอย่างเช่น undercover economist, freakonomics)
 
หากชี้เฉพาะเจาะจงไปในระดับรายวิชา จะพบว่ามีเศรษฐศาสตร์จุลภาค เศรษฐศาสตร์มหภาค และเศรษฐศาสตร์ในสาขาย่อยต่างๆ เช่น เศรษฐศาสตร์การเงิน เศรษฐศาสตร์การค้าระหว่างประเทศ เศรษฐศาสตร์การคลัง เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม เศรษฐศาสตร์เกษตร ฯลฯ  โดยเนื้อหาในแต่ละรายวิชามักประกอบด้วยความรู้พื้นฐาน แนวคิดและทฤษฎีต่างๆ ตลอดจนประเด็นที่น่าสนใจที่อาจารย์อาจยกขึ้นมาสอนเป็นกรณีศึกษาและยังรวมไปถึงการคำนวณที่นักเศรษฐศาสตร์ใช้เป็นเครื่องมือในการหาคำตอบหรือค้นคว้าวิจัยได้แก่ คณิตเศรษฐศาสตร์ เศรษฐมิติ สถิติ และแคลคูลัส 
 
ประทับใจวิชาไหนที่สุดตั้งแต่เรียนมา  เพราะอะไร
ตอนนี้เป็นเศรษฐมิติครับ อาจเพราะผมชอบคำนวณ อาจารย์สอนสนุก และเป็นเครื่องมือหนึ่งที่นักเศรษฐศาสตร์ใช้ในการค้นคว้าด้วยครับ
 
เรียนเศรษฐศาสตร์  จบไปแล้วทำงานอะไรได้บ้าง
กว้างนะครับ ถ้าให้ตรงสายที่สุดก็คือสายอาจารย์ นักวิเคราะห์ นักวิชาการที่ได้ใช้ความรู้ที่เรียนมาตรงๆ ตัวอย่างสายงาน (อิงจากประสบการณ์ คนรู้จัก และที่ได้ยินมานะครับ) การตลาด โลจิสติกส์ การประกันภัย(และคณิตศาสตร์ประกันภัย) การเงิน ธนาคาร ทรัพยากรบุคคล วิชาการ  consult โดยนอกเหนือจากนี้อาจไปบริหารกิจการของครอบครัวของตนเอง หรือ ทำ start up ในส่วนสายงานราชการ คนที่จบเศรษฐศาสตร์ก็สามารถเข้าไปวิเคราะห์เศรษฐกิจหรือนโยบายได้ โดยหน่วยงานที่ต้องการนักเศรษฐศาสตร์ก็มีอยู่หลายหน่วยงาน ที่พอรู้จักก็เช่น กระทรวงการคลัง สภาพัฒน์ฯ BOI แต่โดยส่วนตัวคิดว่านักศึกษาเศรษฐศาสตร์ส่วนใหญ่จะไปทางด้านการเงิน การธนาคาร โดยสายอาชีพในนี้ก็มีหลากหลายอีกเช่นกัน ทั้งนี้สายงานที่ทำเมื่อจบการศึกษาอาจไม่ใช่สายงานที่เลือกในวิชาโท และสายงานต่างๆเหล่านี้อยู่บนสมมติฐานที่ว่าจบปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์เท่านั้น
 
โดยส่วนตัวอยากทำอาชีพอะไร  เพราะอะไร  วางแผนอนาคตตัวเองไว้อย่างไรหลังจากจบการศึกษา
ตอนนี้น่าจะเป็นพวก quantitative analyst/ modeler เพราะว่าชอบการคำนวณ การเขียนโปรแกรม และการอ่านการศึกษาในสายงานนี้ในเบื้องต้น พบว่าค่อนข้างโอเคครับ  ส่วนหลังจากจบการศึกษาก็อาจทำงานก่อนสักปีสองปีแล้วค่อยไปเรียนต่อปริญญาโทครับ
 
อยากฝากอะไรถึงน้องๆปีหนึ่งที่กำลังจะเข้ามาเรียนในคณะเศรษฐศาสตร์  หรือน้องๆที่สนใจศึกษาต่อในคณะเศรษฐศาสตร์
“ Know thyself ” อยากให้รู้จักตัวเองให้มากๆ และอยากให้รู้จักเศรษฐศาสตร์ให้เพียงพอที่จะบอกได้ว่าน้องโอเคไหมถ้าจะเลือกเรียนคณะนี้ เพราะน้องจะต้องเรียนวิชานี้ไปอีกสี่ปีและวุฒิก็จะอยู่ไปตลอดชีวิต   ถ้ามีโอกาสอยู่ก็พึงศึกษาให้ถ่องแท้ ว่าเศรษฐศาสตร์เรียนเกี่ยวกับอะไร ให้ลองไปหาดูหลักสูตรว่าต้องเรียนอะไรบ้าง ไปดู course outline ว่าเขาเรียนเกี่ยวกับอะไร ใช้ตำราเล่มไหน แล้วลองเอาเอกสารหรือตำราที่พอหาได้มาลองศึกษาจริงๆจังๆ พร้อมกับดูตัวเองว่าโอเคกับสิ่งที่ทำอยู่หรือไม่ คิดว่าเสียเวลาไม่นานหรอก และก็คุ้มกับสิ่งที่ได้แน่ๆ
 
การที่ไม่รู้ว่าเศรษฐศาสตร์คืออะไร แต่ติดก็เลยเรียน, การที่รู้ว่าตัวเองไม่ชอบ แต่ก็ฝืนเรียน, การที่ไม่รู้ว่าชีวิตกำลังจะก้าวไปทางไหน สำหรับผมแล้วสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้น เพราะอย่างน้อยๆแต่ละคนควรรู้ว่าตัวเองยืนอยู่จุดไหน และกำลังก้าวไปในทิศทางใด ไม่ใช่ปล่อยให้โลกผลักไปมาสุ่มสี่สุ่มห้า พอเวลาผ่านไปแล้วก็มานั่งนึกเสียใจว่า รู้อย่างนี้ตอนนั้นไม่เข้าคณะนี้ดีกว่า และอยากฝากถึงน้องๆที่กำลังสับสนกับคณะเพื่อนบ้าน อยากให้น้องๆตอบคำถามตัวเองให้ได้ว่า เศรษฐศาสตร์ต่างจากบริหารอย่างไร เศรษฐศาสตร์ต่างจากไฟแนนซ์อย่างไร  
 
“ Begin at the end of your mind ” หลังจากรู้จักตัวเองแล้วก็ควรตั้งเป้าหมายว่า เราต้องการอะไรจากชีวิต เราต้องการอะไรจากปริญญาตรี (หรือเราจะเอาสิ่งที่ได้จากปริญญาตรีไปทำอะไร) เราอยากทำงานอะไรในอนาคต อาจารย์ที่ผมเคารพเคยแนะนำให้เขียนแผนที่ชีวิต เพื่อวางเป้าหมายให้ตัวเองว่าในแต่ละช่วงชีวิตเรามีเป้าหมายอะไร และคำแนะนำสำหรับการตั้งเป้าหมายคือ เป้าหมายยิ่งชัดเจนยิ่งดี ในขณะที่ไม่เสียเวลาไปกับการตั้งเป้าหมายมากไป เพราะในอนาคตหลังจากที่ได้เรียนรู้สิ่งต่างๆมากขึ้น เป้าหมายอาจเปลี่ยนไปก็ได้ 
 
หลังจากตั้งเป้าหมายในระยะต่างๆได้แล้ว สิ่งที่พึงทำต่อไปคือมองว่าเราคิดว่าทางเลือกใดเหมาะสมสุด  ผมใช้คำว่าเหมาะสมเพราะแต่ละคนมีความปรารถนาแตกต่างกัน บางคนอยากสบาย บางคนอยากถึงเป้าหมายเร็วๆ ฯลฯ ตัวอย่างของทางเลือกในทีนี้เช่น น้องอาจอยากทำงานสายไฟแนนซ์ (หรืออื่นๆ) แต่เลือกเรียนปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ก่อน แล้วค่อยไปต่อปริญญาโททางด้านไฟแนนซ์ก็ได้ หรือในทางกลับกันน้องอาจเลือกเรียนปริญญาตรีไฟแนนซ์ แล้วค่อยไปต่อโทเศรษฐศาสตร์ก็ได้ 
 
คำแนะนำด้านบนนั้นสำหรับน้องที่ตัดสินใจว่าจะเรียนต่อเศรษฐศาสตร์ดีหรือเปล่า และสำหรับคนที่เข้าเศรษฐศาสตร์มาแล้วก็ควรตั้งเป้าหมายไว้เช่นกันว่าจะเรียนเศรษฐศาสตร์สาขาไหน ให้สอดคล้องกับเป้าหมายมากที่สุด ส่วนในเรื่องการเลือกรายวิชา สำหรับ ECON TU รุ่นพี่จะคอยให้แนวทางอยู่แล้ว แต่ถ้ามีโอกาสถามก็ให้ถามว่าวิชาไหนน่าสนใจ เพราะอะไร แล้วก็ถ้าย้อนเวลากลับไปได้พี่จะไม่เลือกลงวิชาอะไร เพราะอะไร อะไรประมาณนี้ แล้วก็เก็บข้อมูลไปตัดสินใจเอง
 
ฝากทิ้งท้าย
เด็กบัญชีฯส่วนใหญ่ไม่ค่อยชอบเรียนเศรษฐศาสตร์, เห็นบ่นกันเป็นแถบๆต้องเรียนเลขอย่างน้อย 5 รายวิชา ถ้าจำไม่ผิดนะ  (TU152 MA216 ST216 EC320 EC325) ไม่ยากมาก แต่ก็ไม่ง่ายที่จริงเรื่องให้แนะนำมันมีเยอะนะ ถ้าใครสงสัยอะไรก็โพสถามในเว็บนี้นะ เดี๋ยวให้พี่แอดมินมาตอบ 55555555 (-*-)
 
ข้อมูลจาก  http://www.glurr.com/topic/122
 ขอบคุณภาพประกอบจาก: www.sherasolution.com