เจาะหลักสูตรเทคโนฯ ดิจิทัลมีเดีย ที่เชื่อว่าจบมามีงานรอ!

         ปัจจุบันนี้สังคมทั่วโลก ทั้งในต่างประเทศรวมถึงไทย เรียกได้ว่า เป็นสังคมแห่งยุคโซเชียล หรือ ยุคดิจิทัล จะสังเกตได้ว่าทุกวันนี้มนุษย์สัมผัสเครื่องมือทางเทคโนโลยี อย่างมือถือ แทบเล็ต หรือคอมพิวเตอร์ แทบตลอดเวลา และมีแอปพลิเคชัน งานกราฟฟิคดีไซน์ สื่อรูปแบบต่างๆ ที่น่าสนใจให้เห็นผ่านหูผ่านตาเป็นประจำ วันนี้ Life on Campus ได้รวมสาขาการเรียนที่เกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้ โดยจะแบ่งเป็น 2 หมวด คือ เกมและแอปพลิเคชัน และ มัลติมีเดียและกราฟฟิคดีไซน์
       
        
       เกมและแอปพลิเคชัน 
 

เจาะหลักสูตรเทคโนฯ ดิจิทัลมีเดีย ที่เชื่อว่าจบมามีงานรอ!

        สาขาวิชาการออกแบบอินเทอร์แอคทีฟและเกม 
        (Interactive and Game Design) 
       
        
        สาขาดังกล่าวอยู่ในคณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชื่อเต็มภาษาไทย คือ ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (การออกแบบอินเทอร์แอคทีฟและเกม) ชื่อย่อ ศป.บ ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Bachelor of Fine and Applied Arts (Interactive and Game Design) และชื่อย่อ คือ B.F.A. โดยจะแบ่งเป็น 2 กลุ่มวิชาเลือก ได้แก่ กลุ่มวิชาชีพเลือกอินเทอร์แอคทีฟ และ กลุ่มวิชาชีพเลือกเกม 
        
        โดยกลุ่มวิชาเลือกอินเทอร์แอคทีฟก็จะศึกษากี่ยวกับการออกแบบสื่อในรูปแบบดิจิทัลที่สามารถโต้ตอบกับผู้ใช้ได้ ซึ่งต้องมีการประยุกต์ใช้การเขียนโปรแกรมสำหรับการออกแบบมัลติมีเดียเพื่อใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน เช่น เว็บไซต์ CD สื่อการเรียนการสอน รวมถึงมัลติมีเดียที่ใช้ในงานนิทรรศการและพิพิธภัณฑ์แบบอินเทอร์แอคทีฟ เช่น มิวเซียมสยาม เป็นต้น
        ส่วนกลุ่มวิชาชีพเลือกเกมก็จะเรียนเกี่ยวกับการออกแบบเกมและการออกแบบกราฟิกสำหรับใช้ในเกมทั้งรูปแบบ 2 มิติและ 3 มิติเช่น การออกแบบฉากและตัวละคร การออกแบบด่าน (Level Design) และการออกแบบวิธีการเล่น เกม เป็นต้น แต่ไม่ว่าจะเลือกกลุ่มวิชาเลือกใดก็จะเสียค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรระยะเวลา 4 ปี ประมาณ 371,400 บาทเท่ากัน
        สำหรับอาชีพที่สามารถประกอบได้หลังจบการศึกษา ก็จะมี Interactive Programmer ซึ่งก็คือโปรแกรมเมอร์ผู้เชี่ยวชาญด้านการเขียนโปรแกรมกราฟิกเพื่อใช้ในการพัฒนามัลติมีเดียประเภทต่างๆ, Web Developer หรือ นักพัฒนาเว็บไซต์,Web Designer หรือ นักออกแบบเว็บไซต์, Game Designer นักออกแบบเกม, Concept Artist for game หรือ ศิลปินผู้ออกแบบและสร้างสรรค์งานภาพของเกมจากแนวความคิดในขั้นเบื้องต้น เช่น ตัวละคร ฉาก และไอเท็ม 
        
       
        
       สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์-การพัฒนาโมบายแอปพลิเคชัน
       
        
        ยังคงอยู่ที่มหาวิทยาลัยศรีปทุม แต่สาขานี้จะอยู่ในคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี โดยมีค่าใช้จ่าย 275,300 บาทตลอดหลักสูตร มีชื่อเต็มภาษาไทยว่า วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์) ชื่อย่อ วท.บ. และชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Bachelor of Science (Applied Computer Science) ชื่อย่อ B.Sc. 
        สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์-การพัฒนาโมบายแอปพลิเคชัน จะเน้นศึกษากระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ อย่างมีเหตุผล โดยใช้หลักการ ทฤษฎีของวิทยาการคอมพิวเตอร์มาประยุกต์กับกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ ภายใต้เว็บเทคโนโลยีและโมบาย ตลอดจนการควบคุมการดำเนินงานของคอมพิวเตอร์ให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะซอฟต์แวร์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ เช่น คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค คอมพิวเตอร์แท๊บเลต หรือสมาร์ทโฟน 
        
        ผู้ที่จบการศึกษาจากคณะนี้ สามารถประกอบอาชีพได้ดังนี้ นักวิทยาการคอมพิวเตอร์หรือนักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ นักพัฒนาซอฟต์แวร์ ระบบงานฐานข้อมูล และโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์โมบาย และนักวิชาชีพอิสระที่ใช้วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์กับการทำงานบนอุปกรณ์การสื่อสาร
       
        
        
       สาขาวิชาเว็บและโมบายเทคโนโลยี
       (Web and Mobile Technology)

        
       
        
        มาถึงสาขาที่สาม เป็นสาขาที่เรียนครอบคลุมมาก ทั้งด้านการออกแบบ การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บและโมบาย (อุปกรณ์เคลื่อนที่) รวมถึงการประกอบธุรกิจออนไลน์ ซึ่งน้องๆ ก็จะได้ลองเรียนวิชาที่น่าสนใจ อย่าง ทฤษฎีศิลป์ เทคโนโลยีศิลป์ การพัฒนาเว็บ 3 มิติ การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์และเกมส์ บนเว็บและโมบาย ตั้งแต่พื้นฐานถึงขั้นสูง การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การตลาดอินเทอร์เน็ต การสร้างสรรค์แฟ้มผลงาน และเทคนิคการนำเสนอผลงาน
        สำหรับสาขาวิชาเว็บและโมบายเทคโนโลยีจะอยู่ในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของม.หอการค้าไทย เป็นหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังจากสำเร็จการศึกษา เช่น นักออกแบบเว็บ (Web Designer), นักพัฒนาแอพพลิเคชั่นบนเว็บ (Web Programmer), วิศวกรเว็บ (Web Engineer), นักพัฒนาเกมส์ออนไลน์ (Online Game Developer), นักพัฒนาเกมส์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile Game Developer), นักพัฒนาแอพพลิเคชั่นบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile Application Developer), ผู้ประกอบการธุรกิจออนไลน์ (Online Business Owner), นักเขียนบทความออนไลน์ (Online Columnist), บล็อกเกอร์ (Blogger) และผู้จัดการโซเชียลมีเดีย
       
        
       
        
       ภาควิชาวิศวกรรมดิจิตอลมีเดียและระบบเกม
       (Web and Mobile Technology)

        
       
        
        อยู่ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี โดยจะมีอัตราค่าเล่าเรียน แตกต่างกันไป สำหรับนักศึกษาทั่วไปหลักสูตร 4 ปี จะเป็น 283,800 บาท โดยประมาณตลอดหลักสูตร ส่วนนักศึกษาที่เทียบโอนจากปวส. จะตกอยู่ที่ 228,700 บาทโดยประมาณตลอดหลักสูตร 
       
        
        แนวทางการประกอบอาชีพ สามารถเป็น วิศวกรคอมพิวเตอร์,วิศวกรซอฟต์แวร์,นักวิชาการคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์,นักโปรแกรมคอมพิวเตอร์, นักวิเคราะห์และออกแบบซอฟต์แวร์, นักออกแบบและพัฒนาคอมพิวเตอร์กราฟิกส์, นักออกแบบและพัฒนาสารสนเทศเว็บ, นักออกแบบและพัฒนาคอมพิวเตอร์เกม และนักออกแบบและพัฒนาการประยุกต์โทรศัพท์เคลื่อนที่
       
        
       
       สาขาวิชาเทคโนโลยีเกมและเกมมิฟิเคชัน
        
        
        ปิดท้ายด้วยหลักสูตรสำหรับปริญญาโท คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดลภาคอินเตอร์ โดยจะเรียนที่พญาไท เป็นระยะเวลา 1 ปี เท่านั้น โดยการเรียนการสอนจะเน้นการวิจัยและทำวิทยานิพนธ์ พัฒนานวัตกรรม โดยผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมเกมโดยเฉพาะ ค่าเล่าเรียนสำหรับนักศึกษาต่างชาติอยู่ที่ 470,000 บาท ส่วนนักศึกษาไทยอยู่ที่ 260,000 บาท และนักศึกษาบางส่วนอาจได้รับทุนการศึกษาเพิ่มเติม 
        
        สำหรับผู้ที่จะเข้าเรียนจะต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 ในสาขา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ , วิทยาการคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ กรณีสำเร็จการศึกษาในสาขาอื่น ต้องมีความรู้พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต และมีประสบการณ์การทำงานในสาขาที่เกี่ยวข้อง จบมาไม่ต้องเป็นห่วงเพราะสามารถทำงานได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็น 
        นักวิจัยด้านเทคโนโลยีเกม และเกมมิฟิเคชัน นักออกแบบเกม นักพัฒนาเกม นักวิเคราะห์และทดสอบเกม ผู้ผลิตสื่อเชิงโต้ตอบ หรือสร้างสรรค์ ผู้ออกแบบและพัฒนาระบบจำลองเสมือนจริง นักพัฒนาด้านมัลติมีเดีย นักพัฒนาด้านคอมพิวเตอร์กราฟฟิกส์ และนักพัฒนาด้านการทำภาพเคลื่อนไหว
       
        
       สายมัลติมีเดียและกราฟฟิคดีไซน์ 
 

เจาะหลักสูตรเทคโนฯ ดิจิทัลมีเดีย ที่เชื่อว่าจบมามีงานรอ!

         
       วิทยาลัยนานาชาติสาขา computer graphics & multimedia 
       
        
        เป็นของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ซึ่งเป็นหลักสูตรนานาชาติ โดยมีค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร 4 ปีอยู่ที่ 498,930 บาท ในระดับปริญญาตรี จบมาแล้วได้ Bachelor of Technology (BT) จากคำบอกเล่าของผู้ที่เรียนพบว่าเป็นสาขาที่เรียนโดยรวมและไม่ได้แบ่งเอกชัดเจน เลยจะได้ทั้งการทำกราฟฟิคอาร์ต ทำกราฟฟิคและจัดอาร์ตในหนังสือ วาดรูป ระบายสี ตัดต่อ ทำหนัง ทำสื่อโทรทัศน์ ทำแพจเกจจิ้ง ทำเว็บ ทำมีเดีย ทำเอฟเฟคต์ ทำอนิเม ทำ3D และอื่นๆ อีกมากมาย 
       
        
        สำหรับในรายละเอียดวิชาที่บังคับเรียนก็จะมี Graphic Design, Drawing/Illustration, Computer Graphics, Graphic Design for the internet, Color Theory, Introduction to Multimedia, Geometry and Trigonometry, Art History, Typography, Digital Tools for Multimedia, Introduction to 3-D Design, Principles of Programming, Visual Communication, 2D and 3D animation, Interactive Design, Ethics, Law and Professionalism , Digital Photography, Video Communication
       
        
        ส่วนวิชาที่ต้องเลือกเรียนเป็นเอก โดยนักศึกษาจะต้องเลือกคนละ 10 ตัวจากวิชาดังต่อไปนี้ Computers and Music, Scriptwriting and Storyboarding, Internet and Website Architecture, Introduction to Web Business, Package Design
        
        Social Responsibility in Media Communications, Modeling for Game Development, Computer-Aided Design, Advanced, Drawing/Illustration, Advanced Digital Photography, Information Design and Usability, Digital Cinematography, Advanced Interactive Design, E-commerce Technology, Multimedia Programming, 2-D Animation and Tools และ 3-D Animation and Tools 
       
        
        จากวิชาทั้งหมดที่เห็นถือว่าเยอะและกว้างมากทำให้เมื่อจบไปแล้วสามารถทำงานได้หลายอย่าง เช่น Illustrator, Computer Graphics Designer, Web Interface Designer, Digital Designer, Graphics Artist, Computer Animator, Model Maker, Photographer, Picture Editor, New Media Developer, Flim and Video Producer, Editor, Artist, Creative Director, Videographer เป็นต้น
       
        
        
       คณะดิจิทัลอาร์ต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์อาร์ต ม.รังสิต
       
        
        ถือว่าเป็นสาขาที่เปิดเป็นแห่งแรกของประเทศไทยเลยสำหรับ ม.รังสิต มีการเรียนการสอนด้านการใช้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือในการออกแบบ สร้างสรรค์ทางความคิด มุ่งเน้นการฝึกทักษะปฏิบัติในการใช้คอมพิวเตอร์ และการปรับพื้นความรู้ทางศิลปะ โดยจะแบ่งออกเป็น 3 หลักสูตรคือ 2D Animation, 3D Animation และ Broadcast Design มีค่าใช้จ่ายในระดับปริญญาตรีตลอดหลักสูตร อยู่ที่ประมาณ 432,100 บาท 
       
        
        ใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ และอาจมีภาคฤดูร้อนอีก 1 ภาคการศึกษาก็ได้ ซึ่งมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 6 สัปดาห์ และมีระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตร 4 ปี โดยใช้เวลาการศึกษาไม่เกิน 8 ปีการศึกษา
       
       ศิลปบัณฑิตสาขาวิชามัลติมีเดียดีไซน์ BFA ม.ศิลปากร 
       
        
        เป็นหลักสูตรปริญญาตรีที่เกิดจากการร่วมมือกันระหว่าง สถาบันศิลปะและการออกแบบเบอร์มิงแฮม (BIAD) และ มหาวิทยาลัยเซ็นทรัลอิงแลนด์ (UCE) ประเทศอังกฤษ โดยผู้เรียนจะได้วุฒิ BA (Hons.) Animation and Moving Image และ BFA Multimedia Design ของ BIAD เพียงแค่มาการเรียนที่ ม.ศิลปากร ไม่ต้องไปไกลถึงอังกฤษ
        
        จุดเด่นของหลักสูตรนี้จะอยู่ที่ได้รับการพัฒนาจากทั้งสองสถาบันที่มีชื่อเสียงทางด้านศิลปะ ซึ่งเป็นสถาบันที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ อีกทั้งม.ศิลปากรก็มีชื่อเสียงทางด้านศิลปะอยู่แล้ว โดยหลักสูตรดังกล่าวก็จะเน้นด้านการเพิ่มพูนทักษะทางด้านปฏิบัติและทางด้านทฤษฎีที่ทันสมัยในเรื่องการออกแบบโดยการใช้สื่อเทคโนโลยี เพื่อผลิตบัณฑิตออกไปทำงานด้าน website, interactive media, video and sound production, game design, post production หรือ special effects 
        
        สำหรับหลักสูตรดังกล่าวจะเปิดรับนักศึกษาประมาณปีละ 60 คนเท่านั้น และกำหนดคุณสมบัติให้ต้องมีคะแนน TOEFL ไม่ต่ำกว่า 550 คะแนน (paper-based test) หรือ IELTS 6.0 หรือสำหรับคนที่ไม่มีผลสอบดังกล่าวต้องเข้าทดสอบภาษาอังกฤษด้วยข้อสอบของมหาวิทยาลัยก่อน จึงจะสามารถเข้าสัมภาษณ์รอบแรกได้ ก่อนที่จะเข้าทดสอบดรออิ้งและการออกแบบ จากนั้นต้องสอบสัมภาษณ์อีกครั้ง
        
        ในส่วนของค่าใช้จ่าย นักศึกษาที่มีสัญชาติไทยจะมีค่าใช้จ่าย 1,219,500 ตลอดหลักสูตร ส่วนนักศึกษาต่างชาติ เฉพาะค่าเล่าเรียนจะตกอยู่ที่ 180,000 บาทต่อภาคการศึกษา หรือราวๆ 1,440,000 บาทตลอดหลักสูตร (ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ) 
 

เจาะหลักสูตรเทคโนฯ ดิจิทัลมีเดีย ที่เชื่อว่าจบมามีงานรอ!

         
       สาขาวิชาวิศวกรรมมัลติมีเดียและระบบอินเทอร์เน็ต ม.กรุงเทพ
       
        
        อยู่ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ นักศึกษาที่เลือกเรียนสาขานี้จะได้ศึกษาถึงการนำองค์ความรู้ของการผลิตสื่อมัลติมีเดียและบริการผ่านเทคโนโลยีสื่อสารและคอมพิวเตอร์สมัยใหม่ ทั้งการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การผลิตภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว การพัฒนาเนื้อหาและบริการผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต การพัฒนาเกมประเภทต่างๆ การผลิตสื่อสร้างสรรค์เพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับสื่อ อาทิ การบันทึกสื่อ การลดขนาดสื่อมัลติมีเดีย เครือข่ายอินเทอร์เน็ต หลักการและการทำงานของเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่และโครงข่ายสื่อสารความเร็วสูง และฝึกฝนการผลิตและนำเสนอสื่อมัลติมีเดีย 
       
        
        หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรในระดับปริญญาตรี ใช้เวลาเรียนทั้งสิ้น 4 ปี โดยมีค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 310,580 บาท โดยประมาณ
       
        
       สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์ - มัลติมีเดีย พระจอมเกล้าธนบุรี
       
        
        สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์ - มัลติมีเดีย จะอยู่ในคณะคุรุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี โดยมีการเรียนการสอนทั้งสิ้น 4 ปี เป็นระดับปริญญาตรี ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรคือ 170,000 บาทเท่านั้น 
       
        น้องๆ ที่เข้ามาเรียนจะได้เรียน ในแขนงวิชาต่างๆ ดังนี้ สาขาเทคโนโลยีพื้นฐาน วิชาการศึกษา (เช่น จิตวิทยาการศึกษา การวัดผลและการประเมินผล เทคโยโลยีการศึกษา เป็นต้น) วิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียพื้นฐาน (เช่น การถ่ายภาพ วิทยุโทรทัศน์ทางการศึกษา กราฟฟิค เทคนิคสีสรร และเสียง สำหรับงานมัลติมีเดีย เป็นต้น) วิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ วิชาคอมพิวเตอร์ประยุกต์ - มัลติมีเดีย (เช่น โปรแกรมสำเร็จรูปทางมัลติมีเดีย มัลติมีเดียประยุกต์ทางการศึกษา สื่อสารมวลชน โฆษณาและประชาสัมพันธ์ เป็นต้น) และเทคนิคการพัฒนามัลติมีเดีย ซี เอ ไอ (CAI)
        เมื่อจบมาแล้วก็สามารถ เป็นอาจารย์สอนด้านสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ วิทยากร ผู้เชี่ยวชาญด้านมัลติมีเดีย หรือนักวิชาชีพในสถานประกอบการที่มีการใช้คอมพิวเตอร์เป็นต้น
        
       
       สาขาวิชามีเดียอาร์ต โครงการร วมบริหารหลักสูตรมีเดียอาร์ต พระจอมเกล้าธนบุรี
       
        
        ยังคงอยู่ที่พระจอมเกล้าธนบุรี ในคณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี หลักสูตรนี้มีค่าใช้จ่าย 309,000 บาทตลอดหลักสูตร โดยจะแบ่งวิชาเอกออกเป็น 3 วิชา คือ การออกแบบกราฟฟิค, แอนิเมชันและวิชวลเอฟเฟกต์ และการออกแบบภาพยนตร์ น้องคนไหนที่สนใจลองเข้าไปศึกษาแต่ละเอกวิชาได้ในเว็บไซต์ของทางมหาวิทยาลัยโดยตรง
       
        
       สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก คณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.ธุรกิจบัณฑิต
       
        
        เรียกสั้นๆ ว่า B.F.A. (Computer Graphic) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกจะมุ่งเน้นที่จะพัฒนาแนวความคิดสร้างสรรค์ด้านการออกแบบงานกราฟิก ทั้งทางทฤษฏีและปฏิบัติ รวมถึงทักษะทางเทคโนโลยี ซึ่งสามารถประยุกต์ใช้ได้หลากหลายอาชีพ เช่น นักออกแบบกราฟิก (Graphic Designer) นักออกแบบเว็บไซต์ (Website Designer) นักออกแบบกราฟิเพี่อสภาพแวดล้อม (Environmental Graphic Designer) นักออกแบบดิสเพลย์ (Display Designer) นักออกแบบแอนิเมชั่น (Animator Designer) หรือเป็นครีเอทีฟ 
        
        สำหรับค่าใช้จ่ายทั้งหมดโดยประมาณ 264,900 บาทตลอดหลักสูตร 4 ปี ในระดับปริญญาตรี 
       
        
       สาขาวิชาการออกแบบกราฟิก คณะดิจิทัลมีเดีย ม.ศรีปทุม 
       
        
        เป็นคณะที่ศึกษาเกี่ยวกับการออกแบบงานกราฟิกเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในด้านการสื่อสารและการโฆษณาประชาสัมพันธ์ทั้งในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อดิจิทัล เช่น การออกแบบโปสเตอร์ การออกแบบโลโก้ การออกแบบภาพลักษณ์สำหรับองค์กรการออกแบบบรรจุภัณฑ์ (Packaging Design) และการออกแบบกราฟิกสำหรับเว็บไซต์ โดยมีค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 372,100 บาท ในระดับปริญญาตรี 4 ปี 
        
        หลังจากที่เรียนจบจากสาขาดังกล่าวก็มีโอกาสทางอาชีพ ดังนี้ Interactive Designer หรือ นักออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์, Graphic Designer, Motion Graphic Designer นักออกแบบกราฟิก ที่นำเสนองานออกแบบกราฟิกในรูปแบบภาพเคลื่อนไหว, ช่างภาพ, Creative, Art Director และ Creative Director
       
        
       สาขาวิชาดิจิทัลอาร์ต คณะดิจิทัลมีเดีย ม.ศรีปทุม 
       
        
        หลักสูตรปริญญาตรี ใช้ระยะเวลาเรียนทั้งสิ้น 4 ปี โดยมีค่าเล่าเรียน 374,400 บาทตลอดหลักสูตร สิ่งที่น้องๆ จะได้เรียนรู้เมื่อเข้าสู่คณะนี้ คือ เรียนรู้การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ โดยใช้คอมพิวเตอร์ และเครื่องมือในโปรแกรมต่างๆ ซึ่งจะแบ่งเป็น 2 กลุ่มวิชาชีพเลือก ได้แก่ หนึ่ง กลุ่มวิชาชีพเลือกดิจิทัลอาร์ต โดยศึกษาเกี่ยวกับการสร้างสรรค์งานด้านดิจิทัลอาร์ตทุกรูปแบบ เพื่อตอบโจทย์การสร้างสรรค์งานในอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนท์ เช่น การวาดรูปแบบ Digital Paint การปั้นโมเดลแบบ 3 มิติ (3D Sculpture) การวาดภาพประกอบ(Illustration) และศิลปะภาพเคลื่อนไหว (Motion Arts) 
       
        
        สอง กลุ่มวิชาชีพเลือกมีเดียอาร์ต ศึกษาเกี่ยวกับการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะด้วยสื่อมัลติมีเดีย โดยไม่จำกัดรูปแบบ เช่น จิตรกรรมดิจิทัล (Digital Paint) ประติมากรรมดิจัทล(3D Sculpture) ศิลปะภาพเคลื่อนไหว (Motion Arts) ตลอดจนศิลปะภาพถ่าย (Photo Arts) ศิลปะการจัดวาง(Installation Arts) และศิลปะสื่อ (Media Arts) 
       
        
        สำหรับโอกาศทางอาชีพ ได้แก่ นักวาดภาพประกอบ ออกแบบและสร้างสรรค์ภาพด้วยคอมพิวเตอร์ 
       Digital Painting Artist ,Texture Artist ศิลปินผู้เชี่ยวชาญด้านการวาดภาพและลงสีด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ , Matte Painting Artist ศิลปินผู้เชี่ยวชาญด้านการวาดภาพทิวทัศน์ทั้งในระยะใกล้และระยะไกล และ 3D Artist ศิลปินผู้สร้างสรรค์งานประติมากรรม 3 มิติด้วยการประยุกต์ใช้เครื่องมือและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ แล้วเชื่อไหมว่ารายได้เฉลี่ยต่อเดือน เริ่มต้นที่ 20,000 - 25,000 บาทขึ้นไปเลย
       
        
       สาขาการผลิตแอนิเมชัน สถาบันกันตนา
        
        ทิ้งท้ายสำหรับคอแอนิเมชัน หลายคนน่าจะเคยได้ยินชื่อกันตนา ที่นอกจากเป็นมืออาชีพในวงการอุตสาหกรรมการบันเทิง ผลิตละคร ภาพยนตร์ และรายการชื่อดังมากมาย หนึ่งในนั้นก็คือ รายการ The Face Thailand ทางกันตนาก็ยังเปิดสถาบันสอนหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิตในสาขาที่น่าสนใจ อย่างสาขาการผลิตแอนิเมชัน อีกด้วย 
        สาขาการผลิตแอนิเมชันของกันตนานักศึกษาจะได้ฝึกการผลิตแอนิเมชัน เน้นปฏิบัติโดยมีอาจารย์ผู้เคยมีประสบการณ์การทำงานระดับโลกจาก Hollywood และเป็นผู้เปลี่ยนแปลงวงการแอนิเมชันไทยจากภาพยนตร์แอนิเมชันเรื่อง ก้านกล้วย คือ คุณตั้ม อัจฉรา และ คุณคำป้อน คมภิญญ์ 
       
        อัตราค่าเล่าเรียน สำหรับนักศึกษาชาวไทย ภาคการศึกษาปกติ ภาคการศึกษาละ 142,500 บาท ภาคการศึกษาฤดูร้อน ภาคการศึกษาละ 71,250 บาท ส่วนนักศึกษาต่างชาติ ภาคการศึกษาปกติ ภาคการศึกษาละ 180,000 บาท ภาคการศึกษาฤดูร้อน ภาคการศึกษาละ 90,000 บาท
        เมื่อเรียนจบหลักสูตร สามารถประกอบอาชีพได้ดังนี้ Stop Motion Animator, Character Animator, Effects Animator, Character designer, Editor, Animation Director, Cartoonist และ 3D Modeler
        
        ทั้งหมด 15 สาขานี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของสาขามากมายในไทยที่สอนเรื่องกราฟฟิคดีไซน์ การออกแบบแอฟพลิเคชัน การสร้างเกม การสร้างเว็บไซต์ และงานดิจิทัลอาร์ต ยังมีมหาวิทยาลัยอีกมากมายที่มีสาขาเหล่านี้แฝงอยู่ ซึ่งโดยส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในคณะจำพวก วิศวกรรมศาสตร์ ,วิทยาศาสตร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น หากน้องคนไหนสนใจสาขาสายดังกล่าวอยากให้ลองเข้าไปศึกษาในเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยโดยตรงหรือติดตามข่าวสารผ่านทางเว็บไซต์การศึกษาต่างๆ 
       
        *หมายเหตุ : อัตราค่าเล่าเรียนคิดเป็นโดยประมาณ อาจมีปรับเปลี่ยน กรุณาติดต่อทางมหาวิทยาลัยหรือสาขาที่สนใจโดยตรง
         
        ขอบคุณที่มาและภาพประกอบ

       http://sparkao.exteen.com/
       http://positioningmag.com/6801
       http://www.suic.su.ac.th/
       http://www.suic.org/programs/bfa-digital-communication-design/?lang=th
       http://eng.bu.ac.th/web_engineer
       http://www.kmutt.ac.th/
       http://www.dpu.ac.th/
       http://www.spu.ac.th/
       http://www.bsru.ac.th/
       http://www.ict.mahidol.ac.th/
       www.rsu.ac.th
       http://www.kantanainstitute.ac.th
       https://blogismfever.wordpress.com
       plus.google.com
       www.pinterest.com
       www.linkedin.com 

เรียบเรียงโดย   Manager