เทคโนโลยีการจัดการ    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

เทคโนโลยีการจัดการ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการจัดการมีความสามารถด้านการวิเคราะห์  มีภาวะผู้นำ มีความเป็นผู้ประกอบการ  และมีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและภาษาต่างประเทศ(อังกฤษ จีน ญี่ปุ่น)  เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกับองค์การทั้งในระดับภูมิภาค  ระดับประเทศ  ระดับนานาชาติ โดยสาขาเทคโนโลยีการจัดการนี้มีสาขาย่อยให้เลือกด้วยประกอบด้วย
1.             การจัดการการตลาด
2.             การจัดการโลจิสติกส์
3.             การจัดการผู้ประกอบการ


เรียนเทคโนโลยีการจัดการเค้าเรียนกันยังไง


ด้านการจัดการการตลาด  เน้นแนวคิดและวิธีการสร้างมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์การสื่อสารและนำเสนอมูลค่านั้นให้กับผู้บริโภค  ตลอดจนการจัดการด้านความสัมพันธ์ต่อผู้บริโภคเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์การและผู้เกี่ยวข้องทั้งในและนอกองค์การ
ด้านการจัดการโลจิสติกส์  เน้นความรู้  หลักปฎิบัติและแนวคิดด้านโลจิสติกส์และการจัดการซัพพลายเชน  เพื่อให้การจัดระบบสินค้าและสารสนเทศเกี่ยวกับสินค้าสินค้า  ตั้งแต่การรับคำสั่งซื้อจากลูกค้า  การสั่งซื้อวัตถุดิบ ตลอดจนการจัดส่งสินค้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
ด้านการจัดการผู้ประกอบการ  เน้นกระบวนการสร้างธุรกิจใหม่  ทั้งในฐานะผู้ประกอบการหรือบุคลากรในองค์การเพื่อตอบสนองโอกาสทางเศรษฐกิจซึ่งเกี่ยวข้องกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์  การสร้างรูปแบบธุรกิจ  การออกแบบโครงสร้างทางการเงินที่เหมาะสม  ตลอดจนการศึกษาถึงพัฒนาการของธุรกิจใหม่และผลในภาพรวมต่อโครงสร้างอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจในระยะยาว


เรียนจบแล้วสามารถไปประกอบอาชีพอะไรได้บ้าง


การจัดการการตลาด 
การบริหารผลิตภัณฑ์  การบริหารลูกค้า  การวิเคราะห์ตลาด  การวิจัยตลาด  การสื่อสารการตลาด  และการพัฒนาธุรกิจ
การจัดการโลจิสติกส์
การวิเคราะห์และวางแผนโลจิสติกส์  การจัดการการขนส่ง  การวางแผนและควบคุมสินค้าคงคลัง  การวางแผนและควบคุมการผลิต  การจัดการด้านระบบสารสนเทศด้านโลจิสติกส์  การจัดการด้านการบริการลูกค้า  และการจัดการโซ่อุปทาน
การจัดการผู้ประกอบการ
การประกอบธุรกิจส่วนตัว  การวิเคระห์วิจัยโครงการสินเชื่อลงทุน  การวิจัยภาวการณ์ประกอบการ  การพัฒนาธุรกิจ  การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่  และการบริหารการตลาดhttp://soctech.sut.ac.th/mt/undergraduate.php